Web-Thumbnail ศิลปกรรมกระจก

ศิลปกรรมกระจก สะท้อนวิถีชุมชน

พักชมสิ่งที่สวยงามสักครู่ กับศิลปะกระจก ณ วัดท่าข้าม (ชัยชนะ) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

เรื่องราววิถีชุมชนกลายมาเป็นภาพประทับใจ ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะกระจกที่มีรายละเอียดวิจิตรงดงาม งานวิจัยสร้างสุนทรียภาพให้ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนและใช้ศิลปะในการกล่อมเกลาจิตใจ

การสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น
รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง และ อาจารย์อุดม หวานจริง
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist