Web-Thumbnail อนาคตครูไทย

อนาคตครูไทย

ครูไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าควรมีลักษณะอย่างไร เมื่อผู้เรียนเปลี่ยนไปแล้ว?

ทุกวันนี้นักเรียนหาความรู้ได้เองจากเทคโนโลยี ดังนั้นครูจึงไม่ได้มีภารกิจให้ความรู้เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป นี่จึงเป็นความท้าทายใหม่ที่ครูต้องเผชิญ

Research Cafe
โครงการวิจัยอนาคตภาพของคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist