ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง วิศวกรรมอาหารไม่ควรหยุดอยู่กับที่

สถานการณ์โลกแปรผัน ทำให้ความมั่นคงทางอาหารสั่นคลอน วิศวกรรมอาหารจะเข้ามาตอบโจทย์เพื่อให้คนในสังคมมีอาหารอย่างยั่งยืน

นี่จึงเป็นความจำเป็นที่ศาสตร์ด้านวิศวกรรมอาหารจะไม่หยุดอยู่กับที่ การอบแห้งผลไม้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น โดยใช้เทคนิค “ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง” ที่ปรับใช้ได้กับภาคอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการผลิตอาหารและส่วนประกอบอาหารคุณภาพสูง
ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist