21_Web-Thumbnail ช่างชาวนา

“ช่างชาวนา” เกษตรอินทรีย์ไม่ยาก ถ้ารู้จักทุ่นแรง

ขึ้นชื่อว่า เกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี อาจทำให้เกษตรกรงานหนักกว่าเก่า แต่ถ้าตั้งใจจริง รู้จักดัดแปลงเครื่องทุ่นแรง หรือสร้างนวัตกรรมแบบชาวนา เกษตรอินทรีย์ก็ไม่ได้เหนื่อยอย่างที่คิด

กลุ่มเกษตรกรอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพิ่มศักยภาพตัวเองด้วยการเป็น “ช่างชาวนา” ที่พัฒนาเครื่องทุ่นแรงให้เหมาะสมต่อพื้นที่ เพื่อทำเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ

Research Cafe
โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำนาของเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าโครงการ กนกพร ดิษฐกระจันทร์สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist