Web-Thubnail ชาวนา

นิยามชาวนาที่เปลี่ยนไป

คำว่า “ชาวนา” มักผูกติดกับคำว่า “ข้าว” แต่ในความเป็นจริง หากชาวนายึดอาชีพปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวในยุคนี้ คงต้องใช้คำว่า “รอดยาก”

แม้ข้าวจะสำคัญต่อสังคมไทยและสังคมโลก แต่ชาวนายังต้องเผชิญความท้าทายด้านราคาตกต่ำ การพึ่งความรู้ปลูกข้าวอย่างเดียวคงไม่พอ ชาวนารุ่นใหม่ต้องพร้อมเป็น “ผู้ประกอบการ”

Research Cafe
โครงการทบทวนความรู้และพัฒนาโจทย์เพื่อการปรับตัวของชาวนาไทย
หัวหน้าโครงการ สุภา ใยเมือง
ที่ปรึกษา รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่งสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist