Web-Thumbnail สาหร่ายพวงองุ่น

สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น ยกระดับอาหารสุขภาพ

เกษตรกรที่ทำฟาร์ม “สาหร่ายพวงองุ่น” มักต้องทำใจที่มีสาหร่ายตกเกรด คัดทิ้งเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ตัวสาหร่ายเองยังมีคุณค่าสารอาหารสูง แต่ตลาดไม่รับซื้อ

งานวิจัยพัฒนากระบวนการสกัดฤทธิ์ชีวภาพของสาหร่าย ยกระดับเป็นอาหารสุขภาพจนสามารถเป็น Startup พร้อมขายในท้องตลาดได้

Research Cafe
ฤทธิ์ชีวภาพของสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ
สิทธิกรณ์ อยู่แจ่ม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล อาจารย์ที่ปรึกษา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist