Web-Thumbnail นคราภิวัฒน์

“นคราภิวัฒน์” นิยามเมืองที่ต้องขยาย

ความเป็น “เมือง” อาจจะแคบไปแล้ว เพราะพวกเราส่วนใหญ่ถูกกึ่งบังคับให้ออกมาอยู่นอกเมืองเพื่อเลี่ยงความแออัด จนมีนิยาม “พื้นที่กึ่งเมือง” ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา

Research Cafe
โครงการนคราภิวัฒน์ : เมืองน่าอยู่กับการกระจายตัวที่เหมาะสมของประชากรไทย
ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist