Web-Thumbnail ยูเรเซีย

เศรษฐกิจแบบนี้ต้องมองตลาดให้กว้าง ไทย-ยูเรเซีย

เศรษฐกิจแบบนี้หากมองแค่ความร่วมมือภูมิภาคอาจไม่พอเสียแล้ว! สินค้าและการบริการไทยมีชื่อเสียงดีในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย แต่ตอนนี้เวียดนามตัดหน้าเปิดการค้าเสรีก่อนเรา ด้วยคุณภาพสินค้าใกล้เคียงกัน แต่เวียดนามกล้าขายถูกกว่า

ในอนาคตไทยจะต้องหาความร่วมมือมากกว่านี้จากสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

Research Cafe
แนวโน้มและโอกาสของประเทศไทยจากการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียบนพื้นฐานความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.กติมา พ่วงชิงงาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist