Web-Thumbnail ชาติพันธุ์และป่าไม้

“ชาติพันธุ์และป่าไม้” สิทธิที่ถูกละเลยของคนชายขอบ

“เขามองคนม้งด้วยภาพไม่ค่อยดี”

ครอบครัวชาวม้ง 3 คน ติดคุกคนละ 1 ปี จากการถางหญ้าในพื้นที่ 3 ไร่ แต่ถูกให้ยอมรับผิดเป็น “บุกรุกพื้นที่ป่า 9 ไร่” เซ็นยอมรับโดยไม่รู้กฏหมาย เสียเปรียบในการสู้คดี และเสียโอกาสชีวิตไป 1 ปีเต็ม

กฏหมายระบุว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียม แต่ในเชิงปฏิบัตินั้น คนชาติพันธุ์มักเข้าไม่ถึงสิทธิ ถูกละเลย และมีอุปสรรคมากมาย เพราะการทำซ้ำวาทกรรม “คนภูเขาทำลายป่า” ที่ฝังลึกในสังคมไทย

โครงการวิจัย กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์ในคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้
เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist