Web-Thubnail สมุนไพรผู้สูงอายุ

แก่แล้วไง? ยังวิจัยได้

ปกติเราเห็นคนหนุ่มสาวเป็นแกนนำชุมชน แต่ที่บ้านปลักปรือนี้พิเศษอยู่อย่างที่ผู้สูงอายุเป็นแกนนำของทุกอย่าง ด้วยความรู้สมุนไพรที่สั่งสมมานาน ประสานเข้ากับกระบวนการวิจัย ผู้สูงอายุบ้านปลักปรือจึงเป็นผู้ประกอบการรุ่นเดอะ

Research Cafe
โครงการแนวทางฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพและสร้างรายได้เสริมของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านปลักปรือ จ.ปัตตานี
สมชาย บุญปาน หัวหน้าโครงการ
สุกัญญา สุขสุพันธ์ ศูนย์ประสานงานท้องถิ่น จ.ปัตตานีสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist