Web-Thumbnail แผนที่ความเสี่ยงแผ่นดินไหว_

แผนที่ความเสี่ยงแผ่นดินไหว

“แผ่นดินไหว” มีความประหลาดอยู่อย่าง เมื่อเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่ทันไร แรงสั่นไหวก็ทำให้รู้สึกใกล้ตัวขึ้นมาทันที จะไหวอีกเมื่อไหร่หมอดูที่แม่นสุดๆ ก็ทำนายไม่ได้

แต่ถ้าแผ่นดินไหวสามารถ “คำนวณความเสี่ยง” ได้ เราอาจมีเวลาเตรียมตัวเนิ่นๆ

งานวิจัยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์หาค่าความเสี่ยงเพื่อประเมินถึงความเสี่ยงแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้เตรียมรับมือแผ่นดินไหวในระยะยาว

Research Cafe
โครงการปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงแผ่นดินไหวประเทศไทยแบบบูรณาการข้อมูล
ผศ.ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist