Web-Thubnail วรรณกรรมดิจิทัล v.1

“วรรณกรรมดิจิทัล” ขอบเขตใหม่โลกวรรณกรรม

เมื่อวรรณกรรมอยู่ในโลกดิจิทัล อะไรๆ ก็สามารถเป็นวรรณกรรมได้หมด ทั้งเกม หนัง หรือแอปนิยาย “จอยลดา” และอีกไม่นานทักษะ Coding จะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกคนหากโลกทั้งใบอยู่ในดิจิทัล

Research Cafe
วิธีวิทยาการศึกษาวรรณกรรมดิจิทัล
อรรถพล ปะมะโข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist