Web-Thumbnail ตรวจเบาหวานขึ้นจอตา_v3

Deep learning ตรวจเบาหวานขึ้นจอตา

การเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) สามารถนำไปประยุกต์เพื่อตรวจจับความผิดปกติของร่างกายได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา หากไม่ได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำ

โปรแกรมอัตโนมัติจะมาช่วยเหลือแพทย์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดวงตาด้วยความแม่นยำ รวดเร็ว และโปรแกรมยังเรียนรู้เพิ่มได้เรื่อยๆ

Research Cafe
การค้นหาโดยอัติโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาภาพถ่ายจอประสาทตา
ผศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist