Web-Thubnail โลจิสติกส์

เดลิเวอรี่ไทย ใส่ใจอาหาร

คนไทยนิยมสั่งอาหารผ่านบริการเดลิเวอรี่ที่รวดเร็วทันใจ
แต่ “อาหาร” ก็ไม่ควรส่งแบบเดียวกับพัสดุทั่วไป เพราะ “อุณหภูมิ” เป็นปัจจัยกำหนดคุณภาพ

งานวิจัยไทยพัฒนาระบบ Data Logger ต้นแบบที่ช่วยให้ผู้ประกอบการติดตามคุณภาพและอุณหภูมิสินค้าแบบ Realtime

Research Cafe
โครงการออกแบบระบบโลจิสติกส์เพื่อธุรกิจบริการด้านอาหาร:มาตรฐานและหลักคิด
รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

 

00:00
00:00
Empty Playlist