Thumbnail_RESEARCHER-01

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานวิจัยท้าทายไทย ท้าทายโลก

ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีต้นตอมาจากมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งเราสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้โดยเริ่มต้นจากตัวเราเอง

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ย (Average weather) เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นต้น ในพื้นที่หนึ่ง ถือเป็นประเด็นสำคัญที่เราทุกคนต้องตระหนัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกมิติ

เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้ว่าโลกกำลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อนที่กระจายตัวเป็นวงกว้างขึ้นทุกขณะและทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ? คำตอบสั้นๆ คือ “มนุษย์” ถึงแม้ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่มีหลักฐานมากมายชี้บอกว่าสิ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นคืิอผลงานของมนุษย์ทั้งนั้น

ประเทศไทย มีการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ รวมทั้งมีแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 นำไปสู่การสร้างกลไกและเครื่องมือในการรับมือและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย แนวทางดำเนินการ 3 เรื่องหลัก ได้แก่

1. การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

3. การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ก็ให้ความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวให้กับประเทศ โดยมี “ชุดโครงการศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะเป็นแรงขับเคลื่อนกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทรงพลังอันหนึ่ง การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิต การแข่งขัน รวมถึงการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

รศ. ดร.อำนาจ ชิดไธสง

รศ. ดร.อำนาจ ชิดไธสง ผู้ประสานงานชุดโครงการศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ให้ความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะเป็นแรงขับเคลื่อนกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทรงพลังอันหนึ่ง การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิต การแข่งขันและการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน เทคโนโลยีสีเขียว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพยายามแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลสำเร็จของชุดโครงการนี้ คือ การผลักดันให้ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศถูกบูรณาการเข้ากับ นโยบายหรือแผนพัฒนาประเทศ เพื่อทำให้ประเทศปรับตัว ได้ประโยชน์และยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงในกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

 

เรียบเรียงและอ้างอิงข้อมูลจาก

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ประสานงานชุดโครงการศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 

Climate@Risk: ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง

ศุภกร ชินวรรโณ

สนับสนุนการวิจัยโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 

00:00
00:00
Empty Playlist