Web-Thumbnail น้ำสะอาด

ทวงคืนน้ำสะอาด

ทุกวันนี้น้ำสะอาดหายากขึ้นทุกที ถ้าคุณอยากได้ก็ต้องซื้อเอา แล้วต้องซื้อกันไปอีกเท่าไหร่กัน? แหล่งต้นน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี เมื่อผ่านระบบกรองที่ไม่มีประสิทธิภาพ น้ำครัวเรือนจึงมีสารตกค้าง

งานวิจัยจึงต้องทำตั้งแต่ ต้นน้ำ-ปลายน้ำครบวงจร รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ “ไส้กรองน้ำเซรามิกส์นาโน” เพื่อการผลิตน้ำดื่มคุณภาพ

การพัฒนาไส้กรองน้ำเซรามิกส์นาโนและไส้กรองน้ำคาร์บอนนาโนสำหรับการผลิตน้ำดื่ม
ศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการวิจัยโดยสกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist