Technology Catalog

นวัตกรรมอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมีจากวัสดุผสมของกราฟีนแอโรเจล .

วัสดุผสมที่ได้มีคุณสมบัติการนําไฟฟ้าสูงและเป็นเยื่อเลือกผ่าน ในสารละลายมาตรฐานที่มีประจุไฟฟ้าต่างกัน และให้ค่าการเก็บประจุสูงที่สุดประยุกต์ใช้งานในเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้หลายชนิด เช่น ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด แบตเตอรี่ และ ตัวเก็บประจุแบบไฮบริด เป็นต้น

หุ่นยนต์สำหรับการขูดหน้ายางรถยนต์อัตโนมัติในกระบวนการผลิตยางหล่อดอก

“ยางรถยนต์” หนึ่งในชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนบ่อยที่สุด ซึ่งการเปลี่ยนยางแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง “ยางหล่อดอก” จึงเป็นอีกทางเลืองที่ช่วยให้ผู้ใช้รถสามารถลดต้นทุนการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ “หุ่นยนต์ขุดดอกยาง” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของเครื่องจักร “พูดยาง” รูปแบบเดิมให้สามารถปรับใช้ได้กับยางทุกขนาดทุกประเภทและทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดหญ้าแฝก

หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมาย นอกจากจะฟื้นฟูบํารุงดินแล้ว นักวิจัยยังมีการนําหญ้าแฝกมาสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหย ที่มีสารช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและมีศักยภาพในการไล่ยุง ซึ่งสามารถนําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งโลชั่น ครีม ยาหม่องน้ํา น้ํามันหอมระเหย ที่สามารถกันยุงได้ยาวนานกว่า 5 ชั่วโมง

ไบโอนาโนเซรามิกส์สำหรับกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำ

ปัจจุบันมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์หลากหลายแบบ เพื่อนํามาตกแต่งสวนทั้งตกแต่งสระน้ํา บ่อน้ํา ตู้ปลา เพื่อความสวยงาม แต่เพื่อเพิ่มประโยชน์ด้านการกําจัดมลพิษ นักวิจัยจึงได้คิดค้น “ไบโอนาโนเซรามิกส์” ซึ่งสามารถ ใช้ในการตกแต่งพร้อมกับการกําจัดสารปนเปื้อนในน้ํา ได้ด้วย

การสกัดและการเพิ่มความบริสุทธิ์ของสารเอล-ควาบราซิทอล จากซีรั่มน้ำยางพาราสด

ยางพารานับเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย แต่ปัจจุบันราคายางพาราตกต่ําลง นักวิจัยจึงมุ่งคิดค้นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ํายางพารา โดยการศึกษาสารออกฤธิ์ทางชีวภาพจากซีรั่มน้ํายางพารา โดยใช้วิธีการสกัดและการเพิ่มความบริสุทธิ์ของสาร เอล-ควาบราซิทอล ได้ถึง 98 %

กระบวนการผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่ ด้วยวิธีกำจัดหมู่คาร์บอนิล

แก้ปัญหายางธรรมชาติเกิดความแข็งขณะเก็บ ด้วยกระบวนการ กําจัดหมู่คาร์บอนิล (Decarbonvlation) ซึ่งเป็นวิธีที่ต้นทุนต่ํา ปลอดภัยต่อผู้ใช้ แทนการใช้สารควบคุมความฝันืดฮดรอกซิลเอมีน นิวทรัล ซัลเฟต (Hydroxylamine neutral sulphate; HNS) ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและมีราคาค่อนข้างสูง

00:00
00:00
Empty Playlist