Interview

How to be successful in research?

ข้อคิดดีๆ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ที่ให้กุญแจสำคัญ 8 ดอก สำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในงานวิจัย

00:00
00:00
Empty Playlist