Documentary

การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรุ่นใหม่ในไทยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในต่างแดนที่เรียกว่า “ไชน่าทาวน์” ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว ด้วยอุปนิสัยและลักษณะของชาวจีนที่มักจะรวมตัวกันเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน ชุมชนชาวจีนในหลายประเทศทั่วโลกกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาของระบบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” เกิดขึ้นจากผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สู่ยุคสังคมสารสนเทศหรือเป็นยุคที่ผู้คนมีการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลดิจิทัล (Digitalization) เป็นหลักเพื่อการได้มา จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา

อิทธิพลด้านการค้าและการลงทุนของ “จีน” ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) กับโอกาสที่ไทยพลาดไม่ได้

“จีน” มีบทบาทและอิทธิพลด้านการค้าการลงทุนต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาในสมัยรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ มีการประกาศทำสงครามการค้ากับจีน โดยการกีดกันการนำเข้าสินค้าจีนผ่านนโยบาย American First และการห้ำหั่นกันระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจเดิม

อัตราภาษีที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ความเป็นธรรมในกิจกรรมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าควรมีทิศทางเป็นอย่างไรถึงสามารถเรียกว่าเป็นธรรมอย่างแท้จริง คนต่างจังหวัดก็ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยหางานทำ สิ่งเหล่านี้ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเนื่องจากมีทั้งคนที่รวยที่สุดและคนที่จนที่สุดอยู่ร่วมกัน แล้วเกิดความเป็นธรรมจากการเก็บภาษีในสังคมจริงหรือไม่

เศรษฐกิจสีน้ำเงินของไทย: เดินอย่างไรให้ถึงความยั่งยืนทางทะเล

ทรัพยากรทางทะเลก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจ แต่พื้นที่เหล่านี้ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทำให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมลง การนำหลักคิดเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินเข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลักดันให้เกิดนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

จากคนป่วยแห่งเอเชียสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก: เส้นทางการพัฒนาอันยาวนานของจีนสู่ China Dream

ปัจจุบันความพยายามของผู้นำหลายสมัยได้ผลักดันให้จีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในที่สุด และผู้นำจีนในปัจจุบันยังคงต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว เพื่อไปให้ถึง China Dream ในปี 2049 และเพื่อสร้างชาติจีนให้กลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง

00:00
00:00
Empty Playlist