Documentary

สถานการณ์ปัญหาเด็กและความเปราะบาง – เรารู้อะไรและยังไม่รู้อะไร ?

ถึงแม้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต แต่สวัสดิภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาส่งผลประโยชน์มาสู่เด็กในมุมที่จำกัด เศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สามารถลดทอนปัญหาที่เกิดจากความขัดสนทางการเงินได้ เด็กไทยยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างเพียงพอ การขยายการศึกษายังไม่สามารถลดทอนปัญหาความเหลื่อมล้ำได้

การขยายอิทธิพลของจีนและนัยยะทางนโยบายต่อไทย

การกลับขึ้นมามีอำนาจของจีนอีกครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 21 หลังจากที่จีนได้ห่างหายจากการเป็นผู้นำโลกไปเกือบสองศตวรรษ รวมถึงการที่จีนยังสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ได้นั้น เป็นผลมาจากการที่จีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง และมีพื้นที่ที่กว้างขวาง จีนมีทรัพยากรธรรมชาติมากและหลากหลาย แต่ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย์

แรงงานมีทักษะข้ามชาติกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

แรงงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ หากแรงงานมีความรู้ มีทักษะสูงย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานมาโดยตลอด อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำรวจการก่ออาชญากรรมในอาเซียน

รูปแบบการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยความแตกต่างนั้นมีรากฐานมาจากปัจจัยหลายด้านเช่น วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ และโครงสร้างทางการเมือง เช่นในประเทศที่มีขนาดพื้นที่เล็กอย่างสิงคโปร์ หรือบรูไน การดูแลรักษาความปลอดภัยสาธารณะของตำรวจย่อมทำได้ง่ายกว่าประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่าง อินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์

รถยนต์ไฟฟ้า พาหนะแห่งอนาคตของนอร์เวย์

“นอร์เวย์” ประเทศเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึง 6 ล้านคน ประเทศที่ไม่มียี่ห้อยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง แต่เชื่อหรือไม่ว่านอร์เวย์เป็นประเทศที่มีสัดส่วนรถยนต์ใหม่ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าสูงที่สุดในโลกถึงร้อยละ 28.76 (ข้อมูลในปี ค.ศ. 2016) และยังมีเป้าหมายในการจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่ทั้งหมดให้เป็นชนิดยานยนต์ที่ปลอดมลพิษ อันได้แก่ Electric หรือ Hydrogen Vehicle หรือยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำอันได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน ภายในปี ค.ศ.2025 !!!

สระกักเก็บน้ำจากน้ำยาง

น้ำยางพาราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างนะ?? นี่อาจเป็นคำถามที่อยู่ในใจของหลายๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ราคายางพาราตกต่ำ คำตอบหนึ่งในนั้นคือการนำน้ำยางพาราเข้มข้นมาผสมสารเคมี ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “น้ำยางคอมพาวนด์” ก่อนฉีดพ่นลงบนชั้นของผ้าเสริมแรงในพื้นที่สร้างสระเพื่อทำเป็นสระกักเก็บน้ำ แต่น้ำยางคอมพาวนด์นั้นต้องมีมาตรฐานกำกับเพื่อใช้กำหนดเกณฑ์ต่างๆให้ครอบคลุมลักษณะการใช้งานเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานต่างๆเหล่านั้นคืออะไร …

00:00
00:00
Empty Playlist