Documentary

การจับสัตว์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำกับการสร้างอาชีพของราษฎรอย่างยั่งยืน

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติย่อมส่งผลกระทบทำให้สภาพแวดล้อมรวมถึงชุมชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย

สันติภาพของผู้หญิงท่ามกลางความรุนแรง

เวลาเราพูดถึงผู้หญิงกับความรุนแรงมักจะถูกอธิบายได้หลากหลายมิติ ตั้งแต่ความรุนแรงที่มันปรากฏในครอบครัว ความรุนแรงในชีวิตประจำวันเนื่องจากคู่สมรส และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากมิติทางวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมหรือบทกฎหมาย เป็นต้น

เครื่องมือคาดการณ์ปริมาณฝน

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เป็น ‘มหาอุทกภัย’ ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งในลุ่มน้ำชี-มูล เกิดจากฝนที่ตกหนักซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและไม่มีการรายงานสถานการณ์ฝนลงมาบนพื้นที่ชุมชนเมือง จนทำให้บ้านเรือน โรงพยาบาลในตัวจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนั้นเช่นกัน

“สื่อ” กับความรุนแรง

สื่อในตอนนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงและติดตามได้ง่ายขึ้นมาก แต่อีกนัยหนึ่งมันก็ซ่อนคมที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่สามารถแยกแยะใช้วิจารณญาณได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ อันอาจนำมาสู่ประเด็นเรื่องการใช้ความรุนแรง

ความยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

“กระบวนการยุติธรรม” ของรัฐถือเป็นอำนาจในการรักษาความยุติธรรมผ่านการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐ คือรัฐเป็นผู้มีอำนาจในความเป็นจริงที่จะบอกว่าสิ่งใดคือความยุติธรรม และมีศาลอยู่ในฐานะหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทของผู้คนเพื่อให้ได้ “ข้อยุติที่เป็นธรรม” แก่กรณีพิพาทต่าง ๆ

จีนมาเที่ยวไทยทำไม…เที่ยวอย่างไร ?

จากรายงานสรุปสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงครองอันดับหนึ่งในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยต่อเนื่องในช่วงหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา

00:00
00:00
Empty Playlist