Documentary

ทำไส้กรอก ไส้อั่ว ง่ายๆภายในเครื่องจักรเดียว

วิสาหกิจชุมชน…SME…ก็ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจ ยกระดับการผลิตได้นะ แต่จะทำอย่างไรได้บ้าง เทคโนโลยีต่างๆ ก็มีมากมาย แล้วจะเลือกแบบไหนดีหละ บทความนี้จะแสดงให้เห็นตัวอย่างหนึ่ง ของกลุ่มชุมชนที่มีความคิดต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ผลิตสินค้าแบบมีระบบ และผลิตได้มากขึ้นโดยใช้แรงงานเท่าเดิม หรือน้อยลงกว่าเดิมได้ด้วยการใส่ความช่วยเหลือด้านงานวิจัยเข้ากับวัตถุดิบเดิมที่มีมากในชุมชน ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่จะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากบทความนี้กัน

บำบัดน้ำเสีย โดยใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ

การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันทรัพยากรโลกไม่ให้ถูกทำลายจากของเสียและสารปนเปื้อนต่างๆ บทความนี้เล่าถึงนวัตกรรมบำบัดน้ำทิ้งสีย้อมจากกระบวนการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายโดยเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติคือไคโตซานเพื่อจับและตกตะกอนสีย้อมธรรมชาติและเป็นแนวทางสำหรับนำไปใช้ตกตะกอนสีย้อมเคมีได้อีกด้วย แต่ตัวจับตะกอน ตกตะกอนต้องทำอย่างไรบ้าง สามารถติดตามอ่านได้จากบทความนี้….

ออกแบบแผ่นยางปูพื้น สื่อความหมายนำทางแก่ผู้พิการทางสายตา

แผ่นยางนำทางผู้พิการทางสายตามีหลากหลายรูปแบบ และไม่มีการกำหนดมาตรฐานอย่างแท้จริง แต่ขั้นตอน หรือวิธีการให้ได้มาซึ่งมาตรฐานต้องทำอย่างไรกันบ้าง ต้องมีการคำนึงถึงเรื่องแวดล้อมอะไรเพิ่มบ้าง ทุกท่านสามารถติดตามได้จากงานวิจัยนี้กัน

ไททาเนียมไดออกไซด์กับการป้องกันการหมองของเครื่องประดับเงิน

นับตั้งแต่ปี 2553 ประเทศไทยได้กลายเป็นผู้นำของโลกด้านการผลิตเครื่องประดับเงิน โดยมียอดการส่งออกเครื่องประดับเงินไปยังตลาดโลกเป็นจำนวนมาก จนได้รับการยอมรับว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของเครื่องประดับเงิน (World Capital for Silver Jewelry) อย่างไรก็ตามหนึ่งในปัญหาสำคัญของการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ คือ การหมองของโลหะเงิน
… แล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ???

ลูกเราเป็นเด็กเลี้ยงยากหรือไม่ และจะมีวิธีรับมืออย่างไร ?

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งพื้นฐานทางอารมณ์และพฤติกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็ก มีการศึกษาพบว่าเด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์เลี้ยงยาก จะส่งผลทำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา สังคม และพัฒนาการด้านอื่น ๆ ในเวลาต่อมา เช่น สมาธิสั้น ซน ก้าวร้าว

พัฒนาการและพื้นฐานอารมณ์เด็กปฐมวัย – เพื่อการเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ

เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกด้านพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เด็กช่วงวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบสำรวจ ชอบทดลองเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว โดยพัฒนาการของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม เด็กต้องเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพจึงต้องเริ่มต้นจากครอบครัว

00:00
00:00
Empty Playlist