Documentary

เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเพื่อพัฒนางานราชทัณฑ์ของประเทศไทย

ปัญหานักโทษล้นเรือนจำและปัญหาการกระทำผิดซ้ำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานราชทัณฑ์ในภาพรวม เพื่อปฏิรูปงานราชทัณฑ์ ไทยควรเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาชญากรรม ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

“สังคมสูงวัย” น่ากลัวจริงหรือ?

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป แรงงานหลักอย่างหนุ่มสาววัยแรงงานกำลังมีสัดส่วนที่ลดลง ทำให้เกิดข้อกังวลในประเด็นต่าง ๆ เรื่องแหล่งรายได้ การมีเงินออม การประกันรายได้ที่จำเป็นในยามชรา สวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐควรเข้ามาช่วยเหลือ

แนวทางการสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสู่ตลาดอาเซียน

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเติบโตและพัฒนาของเศรษฐกิจไทย และถือว่ามีมูลค่าอยู่ในระดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศ โดยมีตลาดสำคัญคือ กลุ่มประเทศอาเซียน ที่จำเป็นต้องมีการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในต่างประเทศ สู่โมเดลการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย

หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรือนจำ ทำให้เรือนจำไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันที่เน้นการลงโทษด้วยการคุมขังจึงประสบปัญหาหลายประการที่ควรแก้ไขระบบการทำงานอย่างยิ่งยวด

รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงกับการอนุรักษ์และพัฒนา

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่อยู่ในระบบการซื้อขายแบบดั้งเดิม ที่เกษตรกรแต่ละรายแยกกันขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ จะประสบปัญหาหลักคือการขาดอำนาจต่อรองในการขายผลผลิต เป็นผลมาจากข้อจำกัดในเชิงกายภาพและยากที่จะพัฒนา โดยเฉพาะในมุมมองการอนุรักษ์และการพัฒนา

มลพิษทางเสียงที่สาธารณสุขไทยแก้ไม่ตก

ประเทศไทยนอกจากปัญหามลพิษทางอากาศที่ต้องเผชิญในปัจจุบันแล้ว ปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อประชาชนคือ มลพิษทางเสียงเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ในประเทศ มลพิษทางเสียงที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การค้าขาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบและเกิดข้อร้องเรียน จึงควรได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง

00:00
00:00
Empty Playlist