Documentary

เมนูอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดน่าน

อาชีพทางเลือกทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีคุณภาพของที่ดินที่ดีและมีทรัพยากรน้ำอย่างเพียงพอ แต่แนวโน้มของอุณหภูมิสูงที่เพิ่มขึ้นและยาวนานขึ้นรวมถึงการขยับเลื่อนของฤดูกาลและมีสภาวะความแห้งแล้งที่รุนแรงขึ้น นํามาซึ่งการเสื่อมถอยของทรัพยากรการเกษตร การจัดทําฐานข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์อาชีพทางเลือกเกษตรจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นหัวข้อของการศึกษานี้ จังหวัดน่านถูกเลือกเป็นพื้นที่ศึกษาเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สําคัญของประเทศ อาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนจังหวัดน่านแต่ละท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรและประกอบด้วยอาชีพอะไรบ้างนั้น ติดตามได้ผ่านบทความนี้ไปพร้อมๆกัน

สิ่งประดิษฐ์ทำง่ายช่วยผู้ป่วยสูงวัย

ความไม่เคยชินหลายๆอย่างอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายได้…เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำของผู้ป่วยสูงวัยที่ต้องมีการติดอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล เช่น สายน้ำเกลือ สายยางให้อาหาร หรือสายสวนปัสสาวะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความรำคาญอย่างมากในผู้ป่วยสูงอายุ จนทำให้พยายามดึงออกในหลายครั้งและนำไปสู่การรักษาที่ใช้เวลามากกว่าปกติ…แล้วควรทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ ในงานวิจัยนี้มีคำตอบ

การเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าให้การท่องเที่ยวของไทย

การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการนำวิถีไทยจากรากความเป็นชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มและคงไว้ซึ่งความเป็นไทย โดยการสร้างนวัตกรรมผ่านการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่และการทำงานร่วมกันของทั้งฝ่ายพัฒนา อนุรักษ์ และฝ่ายสร้างสรรค์เพื่อการตลาดที่สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้จากความเป็นของแท้ โดยมีเยาวชนเป็นศูนย์กลางแห่งการคิดสร้างสรรค์ บทความนี้จะช่วยบอกเล่าถึงแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสรรสร้างสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยจะถ่ายทอดกระบวนการที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบที่ควรค่าต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อเป็นโมเดลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในถิ่นของตน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญาการค้ามนุษย์

“การค้ามนุษย์” เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นเพื่อเข้ามาแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทั่วภูมิภาคทั่วโลก โดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้ประเมิน ‘การใช้ชีวิตเยี่ยงทาสสมัยใหม่’ พบว่ามีอยู่ประมาณ 20-70 ล้านคนทั่วโลก

แนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่

ไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากรังที่ห่อหุ้มดักแด้ไหม โดยไหมที่คนทั่วไปรู้จักกัน ได้แก่ ไหมหม่อน ซึ่งกินใบหม่อนเพียงอย่างเดียวเป็นอาหาร มนุษย์นำเส้นใยไหมหม่อนมาทำเครื่องนุ่งห่มยาวนานกว่า 4,000 ปี โดยไหมหม่อนมีลักษณะ เงา แวววาว เรียบเนียนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง นอกจากไหมหม่อนแล้วยังมี “ไหมป่า” ที่ให้เส้นใยมาใช้ประโยชน์ในการทำเครื่องนุ่งห่มและไม่จำเป็นต้องใช้ใบหม่อนเป็นอาหาร ได้แก่ ไหมทาซาร์ ไหมมูก้า และไหมอีรี่ เป็นต้น

ประเทศสิงคโปร์กับการพัฒนาด้านการศึกษา

“เราจะมอบการศึกษาที่สมดุลและรอบด้านให้แก่เด็กๆของเรา เพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบความสามารถพิเศษของตนเอง ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง และหล่อเลี้ยงให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่พร้อมอุทิศตน” นี่คือพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ … ทั้งนี้ความสำเร็จในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสิงคโปร์นั้นเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ เห็นได้จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 50 ของโลก และ Top 10 ของทวีปเอเชีย (ข้อมูลปี 2015) จึงเป็นที่น่าสนใจว่าระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์นั้นมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างไรบ้าง และเราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง

00:00
00:00
Empty Playlist