Documentary

การสร้างเส้นทางสายไหมใหม่ในอินโดแปซิฟิกกับสถานการณ์การค้าและการลงทุนของจีนในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ Going out strategy หรือการออกไปค้าขายและลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งของจีน โดยมีโครงการเส้นทางสายไหมใหม่เป็นโครงการสำคัญของยุทธศาสตร์นี้ ทำให้สถานการณ์การค้าและการลงทุนของจีนในพื้นที่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก จึงมีนัยสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกร่วมกันให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้นในภูมิภาค

ยุติธรรมทางเลือก: แนวทางตามมาตรฐานสากลเพื่อลดปัญหานักโทษล้นคุก

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาผู้ต้องขังมีปริมาณเกินกว่าความจุของเรือนจำที่รองรับได้ เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ ประเทศ ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังที่ต้องอยู่ในสภาพแออัด ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรือนจำที่ต่ำลง และเกิดปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังในเรือนจำ ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานราชทัณฑ์ จึงต้องคำนึงถึงแนวทางตามมาตรฐานสากล ที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณผู้ต้องขังและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเรือนจำเป็นสำคัญ

ผลิตนายทหารแบบ Citizen-Soldiers ของสหรัฐอเมริกา

หากพูดถึงอาชีพทหาร สิ่งแรก ๆ ที่หลายคนอาจนึกถึงสำหรับอาชีพนี้ คือความแข็งแรงทางสมรรถภาพร่างกาย ความเพียบพร้อมของระเบียบวินัย และความชำนาญในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นกำลังรบในการปกป้องประเทศ คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้คือคุณสมบัติในระบบและการผลิตทหารที่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป แต่หากพูดถึงคำว่าวิชาการในระบบและการผลิตนายทหารของไทย หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเท่าไรนัก

การจับสัตว์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำกับการสร้างอาชีพของราษฎรอย่างยั่งยืน

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญมาก เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้น ๆ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติย่อมส่งผลกระทบทำให้สภาพแวดล้อมรวมถึงชุมชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย

สันติภาพของผู้หญิงท่ามกลางความรุนแรง

เวลาเราพูดถึงผู้หญิงกับความรุนแรงมักจะถูกอธิบายได้หลากหลายมิติ ตั้งแต่ความรุนแรงที่มันปรากฏในครอบครัว ความรุนแรงในชีวิตประจำวันเนื่องจากคู่สมรส และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากมิติทางวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมหรือบทกฎหมาย เป็นต้น

เครื่องมือคาดการณ์ปริมาณฝน

ทุกท่านคงจำเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศไทยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ได้เป็นอย่างดี ในครั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็น ‘มหาอุทกภัย’ ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งในลุ่มน้ำชี-มูล โดยเฉพาะในพื้นที่นครราชสีมาครั้งนั้นมีสาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและไม่มีการรายงานสถานการณ์ฝนลงมาบนพื้นที่ชุมชนเมือง ทำให้เวลาน้ำหลากลงมา ความรุนแรงของอุทกภัยครั้งนั้นจึงรุนแรงมาก จนทำให้บ้านเรือนรวมถึงโรงพยาบาลในตัวจังหวัดเองก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนั้นเช่นกัน

00:00
00:00
Empty Playlist