Documentary

การยอมรับและตัดสินใจเลือกซื้อยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่า อัตราส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่อนข้างจะอยู่ในในระดับต่ำ* เนื่องจากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย และมีข้อจำกัดทางด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคยังไม่ตัดสินใจซื้อยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งข้อจำกัดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง สามารถติดตามได้จากบทความนี้

การใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A ของไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคการผลิต การค้าและภาคบริการ

เส้นทาง R3A (Road 3 Asia) เป็นเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) เชื่อมการขนส่งทางบกระหว่างนครคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน กับกรุงเทพมหานครของไทยผ่านสามประเทศคือ จีน-สปป. ลาว-ไทย ถึงแม้ เส้นทาง R3A ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 แต่ยังไม่สามารถสร้างโอกาสและใช้ประโยชน์จากการเปิดเส้นทาง R3A ได้มากเท่าที่คาดหวังไว้

การใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคท่องเที่ยวของไทย

นโยบายการเชื่อมต่อกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการกำหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคประกอบกับประสบการณ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งมีเกือบศตวรรษ แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปรากฏอยู่ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับท้องถิ่น ได้ส่งเสริมให้เส้นทาง R3A ซึ่งเป็นเส้นทางที่ระยะทางที่สั้นที่สุดและสะดวกที่สุดที่เข้าสู่ประเทศไทยกลายเป็นเส้นทางที่ชาวจีนยุคใหม่ให้ใช้เพื่อแสวงหาประสบการณ์การท่องเที่ยวในต่างประเทศในรูปแบบของทัวร์คาราวาน อย่างไรก็ตาม แผนการพัฒนาของไทยนั้น ไม่ได้มีการมองให้ครบทั้งโซ่อุปทาน จึงทำให้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ที่เกิดจากการท่องเที่ยวนั้น ไม่ได้อยู่ในมือของผู้ประกอบการไทย และส่งผลกระทบเชิงลบกับชุมชนในพื้นที่อย่างมาก

สารสกัดเหง้าขิงกับการบำบัดเบาหวาน

เบาหวานจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในการรักษาถือว่ามีราคาค่อนข้างสูง การหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยลดความรุนแรงของโรคนี้เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น… แต่ต้องทำอย่างไร ใช้งานอย่างไร ใช้สมุนไพรอะไรดี…สามารถติดตามได้จากบทความนี้

สร้างเกษตรกรผสมผสาน ช่วยอนุรักษ์ผืนป่าให้ยั่งยืน

การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อนุรักษ์จำเป็นที่จะต้องอาศัยการจัดวางระบบการเกษตรที่ดี วัสดุ อุปกรณ์ และวิชาการต่างๆที่จำเป็นต่อการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อให้คนในพื้นที่เหล่านั้น ได้เกิดจิตสำนึกที่จะช่วยกันรักษาธรรมชาติและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน “เขตอนุรักษ์ต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์” เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกเลือกเป็นพื้นที่ศึกษาการจัดการการเกษตรในงานวิจัยนี้ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงระบบการเกษตรเดิมโดยใช้การจัดการการเกษตรเชิงระบบใหม่เข้ามาแก้ไข ซึ่งจะเป็นแนวทางการตอบโจทย์การแก้ปัญหาระบบการเกษตรเดิม และประกอบด้วยปัจจัยและสภาพแวดล้อมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ค้นหาคำตอบได้จากบทความนี้

ปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ถือได้ว่าเป็นแหล่งการทุจริตคอร์รัปชันทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากในแต่ละปีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีมูลค่าที่สูงมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อยู่ที่กว่า 1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของงบประมาณประจำปี ซึ่งแม้ว่าจะมีการแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงกฎระเบียบอยู่หลายครั้ง แต่สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชันของการจัดซื้อจัดขายของภาครัฐกลับไม่ลดลง

00:00
00:00
Empty Playlist