Documentary

โซลาร์เซลล์ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าฮิตติดเทรนด์

“พลังงานแสงอาทิตย์” คือ พลังงานที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก ทำให้มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จนอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอีกมุมหนึ่งจากซากแผงโซลาร์เซลล์ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรตระหนักและพิจารณาแผนล่วงหน้าเพื่อให้เกิดการจัดการควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

พลังงานนิวเคลียร์ คำถามคือความปลอดภัย

พลังงานนิวเคลียร์นับเป็นแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ (Low-carbon power source) ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในปัจจุบัน เป็นรองจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ มีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าของโลกที่ 10% ตามรายงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ แต่คำถามจากประชนทั่วไปที่ทำให้หลายประเทศยังไม่สามารถใช้พลังงานนี้ได้อย่างเต็มที่คือ “ความปลอดภัย” ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

พลิกโฉมไฟฟ้าไทยสู่ความยั่งยืน

ในปัจจุบันการพลิกโฉมระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้านั้น เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากในแวดวงพลังงานทั่วโลก และมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วที่คาดไม่ถึง หลายภาคส่วนจึงต้องมีส่วนผลักดันการพลิกโฉมและการปรับตัวเกี่ยวกับการใช้ การผลิต และการให้บริการไฟฟ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมที่กำลังจะเกิดขึ้น

หญ้าเนเปียร์ พืชพลังงานสีเขียว

พลังงานชีวมวล ถือเป็นพลังงานแห่งอนาคตของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน ดังนั้นวัตถุดิบด้านการเกษตรจึงมีอยู่มากมาย
หญ้าเนเปียร์เองก็จัดเป็นพืชพลังงานในกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพมีโครงสร้างสารอาหารเหมาะต่อการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดก๊าซ มีศักยภาพนำมาผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับผลิตไฟฟ้า

“พลังงานลม” กับการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

“ลม” เป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่หลายประเทศมุ่งพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากลมมีศักยภาพในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญพลังงานลม ใช้ไม่มีวันหมด และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่ปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อ สภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากจะผลักดันการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอย่างยั่งยืนนั้น การพึ่งพาตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญ

การเมืองเชิงตุลาการ

แต่เดิมประเทศไทยมีหลักการถ่วงดุลอำนาจของสถาบันการเมืองในระบบประชาธิปไตย โดยออกแบบให้สถาบัน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ถ่วงดุลกันและกัน โดยที่ฝ่ายตุลาการทำหน้าที่ตัดสินคดีความไปตามกฎหมายที่ระบุ แต่แล้วในช่วงทศวรรษที่ 20-21 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สถาบันศาล/ตุลาการได้ขยายอำนาจจากขอบเขตเดิมที่เพียงชี้ขาดในประเด็นทางกฎหมายมามีบทบาทชี้ขาดประเด็นสาธารณะสูงขึ้น แต่ทิศทางและบทบาทของการขยายอำนาจนี้ จะส่งผลอย่างไรกับสถาบันการเมืองบ้าง และหากเปรียบเทียบกับปัจจัยและบริบทของต่างประเทศแล้วประเทศไทยได้เรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาบทบาทของแต่ละสถาบันอย่างไรในอนาคตได้บ้าง ทุกท่านจะสามารถรับรู้และเรียนรู้ไปพร้อมกันได้จากบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist