Documentary

การสร้างเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนในอินโดแปซิฟิก: ใครได้-ใครเสียประโยชน์อย่างไร?

ทุกประเทศต่างมีความหวังว่ารถไฟมังกรขบวนนี้จะนำพาประเทศของตัวเองไปสู่โชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันกับประเทศอื่นๆ แต่ในความเป็นจริงกลับดูเหมือนว่ามีหลายประเทศที่กำลังตกรถไฟขบวนนี้

Democracy in a nutshell: เจาะลึกการช่วงชิงความหมายของประชาธิปไตยของนักวิชาการฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาผ่านวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2557

ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2557 เป็นช่วงระหว่างการเกิดรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค. นำโดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ถึงการเกิดรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบัน

การสร้างสื่อสารคดี – รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่

โรงเรียนเป็นรากฐานของการศึกษาต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการออกแบบการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ควรยึดติดอยู่กับกรอบแบบเดิม ๆ

ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันระหว่าง ไทย ลาว และ จีน

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ ปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์อยู่กับปริมาณผลผลิต หากปริมาณผลผลิตในประเทศมีมากและราคาต่ำหรือราคาในบางประเทศสูงกว่า ก็จะมีการส่งออกมาก

การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินของคนในประเทศ คนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเล็ก ๆ การใช้ประโยชน์จากที่ดินจึงไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะมีกำลังคนและความสามารถก็ตาม

กัมมัฏฐานล้านนา

เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาสู่เมืองไทยในช่วงระยะต้นได้มีการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก อรรถกถาเหล่านั้นก็ได้เผยแพร่เข้ามาสู่เมืองไทยด้วย ทำให้มีผู้ศึกษาและปฏิบัติในเมืองไทยเขียนอธิบายและเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมแก่คนไทย การปฏิบัติกัมมัฏฐานในเมืองไทยจึงมีหลายสำนักเกิดขึ้นด้วยกัน

00:00
00:00
Empty Playlist