Documentary

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในต่างประเทศ สู่โมเดลการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย

หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรือนจำ ทำให้เรือนจำไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งของผู้ต้องขังจากการเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ และภาครัฐที่ต้องเสียทั้งงบประมาณและทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการเรือนจำ กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันที่เน้นการลงโทษด้วยการคุมขังจึงประสบปัญหาหลายประการที่ควรแก้ไขระบบการทำงานอย่างยิ่งยวด

รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงกับการอนุรักษ์และพัฒนา

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่อยู่ในระบบการซื้อขายแบบดั้งเดิมที่เกษตรกรแต่ละรายแยกกันขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ มักจะประสบปัญหาหลักคือการขาดอำนาจต่อรองในการขายผลผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในเชิงกายภาพและยากที่จะพัฒนา ดังนั้น การมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้และทลายข้อจำกัดของชาวเกษตรบนพื้นที่สูงจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในมุมมองการอนุรักษ์และการพัฒนา

มลพิษทางเสียงที่สาธารณสุขไทยแก้ไม่ตก

ประเทศไทยนอกจากปัญหามลพิษทางอากาศที่ต้องเผชิญในปัจจุบันแล้ว อีกหนึ่งปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อประชาชนไม่แพ้กันคือ มลพิษทางเสียงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การค้าขาย ฯลฯ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในบริเวณโดยรอบและเกิดข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ ตามมา ปัญหาดังกล่าวจึงควรได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง

วัฒนธรรมเมืองกับพื้นที่ชายขอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะการขยายตัวของพื้นที่จากกรุงเทพมหานครไปสู่พื้นที่ปริมณฑล ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และประชากร ซึ่งแม้จะมีความคล้ายคลึงกันจนแยกไม่ออกระหว่างเมืองชั้นในและเมืองชายขอบ แต่ในความเป็นจริงนั้น การใช้ชีวิตยังคงมีความแตกต่างกันหลายจุด ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรที่ก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ของคนยังคงมี อีกทั้งเงื่อนไขทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจที่มีความแตกต่าง ฉะนั้น พื้นที่ชายขอบจึงมีความน่าสนใจในแง่ของการนำมาซึ่งกระบวนการกลายเป็นเมือง

เส้นทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดชายแดนเหนือสุดของประเทศไทย มีพื้นที่ชายแดน 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ที่มีพื้นที่ติดกับ 2 ประเทศ คือ เมียนมาร์และ สปป.ลาว โดยที่ อำเภอเชียงแสน และเชียงของ เป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ำโขง

ยกระดับไทยจากบทเรียนญี่ปุ่น (EP.1) : ท้องถิ่นเข้มแข็งด้วยสถานีริมทาง

ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจ และสังคม อย่างสร้างสรรค์ โดยสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบคือ การดึงจุดแข็งที่มีเป็นทุนเดิมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการยกระดับพัฒนาผ่านการเข้าถึง และเข้าใจ ในบริบทที่เป็นอยู่โดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ว่าหากเราเข้าใจเคล็ดลับความสำเร็จดังกล่าว แล้วหยิบมาพินิจพิจารณาสังคมไทย

00:00
00:00
Empty Playlist