Documentary

นาโนซิลเวอร์ขยะมีพิษที่ต้องกำจัด

ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า สิ่งทอต่างๆ มักนิยมใช้สารอนุภาคนาโนในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย แต่ในขณะเดียวกันสารอนุภาคโนนาโนซิลเวอร์เหล่านี้สามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้ในระหว่างการใช้งาน รวมถึงขั้นตอนการกำจัดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อแบคทีเรียทั้งชนิดที่ดีและไม่ดีในสิ่งแวดล้อม รวมถึงสัตว์น้ำขนาดเล็กและสัตว์หน้าดินที่มีโอกาสจะรับอนุภาคนาโนซิลเวอร์เหล่านี้เข้าไปสะสมในร่างกายให้เกิดความผิดปกติได้ เราจะจัดการกับขยะซิลเวอร์นาโนอย่างไร งานวิจัยนี้มีคำตอบ…

วัตถุเหลือทิ้ง สู่คอนกรีตมวลเบา

การรีไซเคิลขยะที่เหลือทิ้งหรือไร้ประโยชน์ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ หรือแปรรูปจนได้วัตถุดิบชิ้นใหม่นั้นเป็นที่ยอมรับมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะรีไซเคิลขยะให้เกิดประโยชน์ได้แล้ว ยังทำให้ได้วัตถุดิบชิ้นใหม่อีกด้วย แต่การรีไซเคิลขยะส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่บ่อยครั้ง คือ ขยะประเภทพลาสติก  แต่ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อให้ได้วัตถุดิบชิ้นใหม่ได้ นั้นก็คือ “เศษคอนกรีตหรือเศษอิฐ”

การจัดการซากแผงโซล่าเซลล์ที่หมดความคุ้มค่า

ประเทศไทยมีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีขยะที่เกิดจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์หมดความคุ้มค่าเป็นจำนวนมากขึ้น หากประเทศไทยจัดการซากแผงพลังงานแสงอาทิตย์หมดความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้อง จะสามารถเป็นต้นแบบเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและครบวงจรในภูมิภาคต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน

วิกฤตทะเลไทย ใครว่าเรื่องเล็ก

ปัญหาขยะทะเลไทยคือปัญหาสะสมมาตลอดกว่า 20 ปี และในปัจจุบันปัญหานี้ก็ได้ทวีความรุนแรงให้เห็นอยู่เรื่อยๆ  ต้นตอของปัญหาเกิดจากการทิ้งขยะของมนุษย์ทั้งบนบกและทางทะเล จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล เช่น การใกล้สูญพันธุ์ของสัตว์ทะเล โลมา ปลาวาฬ เต่าทะเล แล้วพวกเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ปัญหานี้ดีขึ้นได้…

ปกป้องวัณโรค “ระบาด” ได้ด้วยพลังเครือข่าย ชุมชน และเทคโนโลยีสื่อสาร

วัณโรคเป็นภัยพิบัติทางสาธารณสุข คุกคามความมั่นคงทางสุขภาพและเป็นความท้าทายในการพัฒนาสังคม โลกกําลังต่อสู้กับการระบาดของวัณโรค โดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อกลุ่มคนยากจน กลุ่มคนที่มีความเปราะบาง บทความนี้จะเป็นการกล่าวถึงการดําเนินงานในการเฝ้าระวังวัณโรคเพื่อค้นหารูปแบบ/กลไกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งขึ้น รูปแบบและกลไกที่ใช้ในการดำเนินการจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากบทความนี้

แผนยุทธศาสตร์สู่นโยบายการให้ทุนเพื่อ SMEs

ในการกำหนดหรือการจัดรูปแบบการให้ทุนของหน่วยงานให้ทุนวิจัยแบบมืออาชีพนั้น แท้ที่จริงแล้วจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ แล้วในการปรับปรุงแต่ละครั้ง มีหลักคิดอย่างไรบ้าง มีวิธีการอย่างไรบ้าง บทความนี้ได้แสดงเส้นทางหนึ่งในการหาและพัฒนารูปแบบการให้ทุนที่จะตอบสนองช่วยเหลือต่อผู้ประกอบการไทย

00:00
00:00
Empty Playlist