Documentary

“แรงงานต่างชาติ” กับการร่วมพัฒนาเมืองชายแดน

สังคมไทยนับตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ประเด็นเรื่องแรงงานต่างชาติ ในกลุ่มไร้ฝีมือ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสัญชาติลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยกลายเป็นปัญหาที่สังคมไทยเกิดภาวะ “ความอิหลักอิเหลื่อ” (อึดอัดใจ) เพราะในทางกฎหมาย แรงงานเหล่านี้ ถือเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติที่รัฐมักมีมุมมองสองด้านขัดแย้งมาตลอดหลายสิบปี

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าการลงทุนระหว่างประเทศกับภาคโลจิสติกส์ไทย

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าและการลงทุนในโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการส่งออก (Export-led Growth) และยังรับเงินลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงาน ผลผลิต อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำที่เกี่ยวข้อง

ความเชื่อมโยงของประชาชนภายใต้กรอบศาสนาในอาเซียน

ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาวนับถือพระพุทธศาสนา และได้นำความเชื่อทางพุทธศาสนาผูกติดกับประเพณีสำคัญต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ภาครัฐได้ประกาศให้ประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดของประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

ความพยายามเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันทางสาธารณสุขบริเวณชายแดนไทย – ลาว (อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)

ปัจจุบัน โรคระบาดได้กลายเป็นปัญหาระดับโลกและภูมิภาค มีการแพร่ขยายอย่างรวดเร็วในลักษณะการข้ามพรมแดน โดยเฉพาะการแพร่กระจายโดยมีมนุษย์เป็นพาหะไปยังที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม โรคระบาดทางสาธารณสุขดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศที่มีพรมแดนติดกันทั้งทางบกและทางน้ำ ดังนั้นการมีมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันทางสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้นบทความนี้จะมาช่วยเสนอแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ขยายของโรคระบาดผ่านพรมแดน

00:00
00:00
Empty Playlist