Documentary

การสร้างสื่อสารคดี – รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิต สังคม หรือ เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนซึ่งเป็นรากฐานของการศึกษาต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการออกแบบการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ควรยึดติดอยู่กับกรอบแบบเดิม ๆ

ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันระหว่าง ไทย ลาว และ จีน

ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตเป็นอันดับ 3 ของโลก อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ ปริมาณการส่งออกทั้งน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิต ราคาในประเทศ และต่างประเทศ หากปริมาณผลผลิตในประเทศมีมาก และราคาต่ำหรือราคาในบางประเทศสูงกว่า ก็จะจูงใจให้มีการส่งออกมาก จึงควรมีการพิจารณาถึงประเด็นความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และจีน ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินของคนในประเทศ คนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเล็ก ๆ การใช้ประโยชน์จากที่ดินจึงไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะมีกำลังคนและความสามารถก็ตาม

กัมมัฏฐานล้านนา

เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาสู่เมืองไทยในช่วงระยะต้นก็ได้มีการศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฎในพระไตรปิฎก อรรถกถาเหล่านั้นก็ได้เผยแพร่เข้ามาสู่เมืองไทยด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามยังเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและนำมาปฏิบัติได้ในเมืองไทย ทำให้มีผู้ศึกษาและปฏิบัติในเมืองไทยได้เขียนคำอธิบายและเสนอแนวทางแห่งการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่คนไทย การปฏิบัติกัมมัฏฐานในเมืองไทยจึงมีหลายสำนักเกิดขึ้นด้วยกัน

การเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้

ผ้าทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยถือได้ว่าเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนาน แพร่หลายอยู่ทั่วประเทศ โดยผ้าทอของแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ รูปแบบ ลวดลาย เอกลักษณ์วัตถุดิบ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการทอผ้าในภาคใต้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทอผ้าในแบบต่าง ๆ ที่นอกจากจะมีการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้แล้วยังมีการประยุกต์สร้างสรรค์ลวดลายที่แปลกใหม่สวยงามขึ้น

วิจัยอย่างไร ให้ชาวนาได้ประโยชน์

ชาวนากับความยากจนยังเป็นสิ่งที่เรามักได้ยินจนถึงปัจจุบัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เราเห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาต่างช่วยกันทำทุกทางเพื่อให้ชีวิตของชาวนาดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนราคาข้าว การทำวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ข้าวไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตของชาวนาไทยให้ดีขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist