RE cafe-5-10

ผลทดสอบการเผาชีวมวลชี้พบสารเสี่ยงต่อการก่อมะเร็ง

งานวิจัย “โครงการติดตามตรวจสอบการเผาในที่โล่งในภาคเหนือของประเทศไทย สำหรับการประเมินการปล่อยและการเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศเพื่อการวางแผนการจัดการปัญหาหมอกควัน” โดย ผศ.ดร. สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ

ได้ทำการการทดสอบการเผาชีวมวล 4 ชนิด คือ ฟางข้าว เศษต้นข้าวโพด เศษใบไม้จากป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ พบมีการปล่อยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 จากการเผาฟางข้าวและใบไม้จากป่ามากกว่าการเผาต้นข้าวโพด โดยฝุ่นที่ได้จากการเผาฟางข้าวและต้นข้าวโพดแห้ง มีปริมาณโพแทสเซียม (K) และ คลอไรด์ (Cl) สูงกว่าการเผาใบไม้จากป่าอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่ามาจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มพืชเกษตร ส่วนองค์ประกอบของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon: PAHs) ในตัวอย่างฝุ่น PM 2.5 จากการเผาชีวมวลแต่ละประเภทไม่แตกต่างกัน

แต่เมื่อพิจารณาค่าสัดส่วนระหว่างสารก่อมะเร็ง และสารที่ไม่ก่อมะเร็งของกลุ่มสารพีเอเอชพบว่า “การเผาต้นข้าวโพดให้ค่าสัดส่วนดังกล่าวสูงกว่าการเผาชีวมวลชนิดอื่น ๆ เล็กน้อย” ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งจากการรับสัมผัสฝุ่นควันจากการเผาชีวมวล นี่แสดงให้เห็นถึงอันตรายที่แฝงมาในหมอกควันจากการเผาที่โล่ง ที่ส่งผลต่อผู้คนในระยะยาวอีกด้วย

จากการวิเคราะห์การเสี่ยงภัยจากภาวะหมอกควัน  โดยใช้ข้อมูลความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 ในอากาศที่รายงานโดยกรมควบคุมมลพิษ สามารถสรุปได้ว่า ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มีเพียง 1 – 5 วันต่อเดือน ที่ค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM 10 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ในเดือนมีนาคมตลอดทั้งเดือน มีสถานการณ์มลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุด ส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน และบางพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในช่วงเดือนเมษายน จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ ยังคงพบค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน หรือ PM 10 ที่ส่งผลต่อสุขภาพเป็นบางวัน

 

 อ้างอิงข้อมูลจาก

“โครงการติดตามตรวจสอบการเผาในที่โล่งภาคเหนือของประเทศไทย สำหรับประเมินการปล่อยและการเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศ เพื่อวางแผนการจัดการปัญหาหมอกควัน”

  • นักวิจัย : ผศ.ดร. สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
00:00
00:00
Empty Playlist