BPSD

สูงวัยไม่จำเป็นต้อง “สมองเสื่อม”

สังคมไทยมักคิดว่า “ผู้สูงอายุกับโรคสมองเสื่อม” เป็นของคู่กัน คนแก่มักหลง ๆ ลืม ๆ เป็นเรื่องธรรมดา แต่จริง ๆ แล้ว ผู้สูงอายุทุกคนไม่จำเป็นที่ต้องเป็นโรคสมองเสื่อม เพราะสามารถคัดกรองได้ โดยเฉพาะอาการแบบ BPSD

ปัญหาด้านพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจ ในผู้ป่วยสมองเสื่อม หรือ BPSD พบว่าผู้ป่วยสมองเสื่อม มากกว่า 90% จะมีปัญหาด้านพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจ เช่น มีอาการโมโหร้าย ไม่นอน หวาดระแวง ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น

งานวิจัยจึงเป็นการพัฒนาเครื่องมือ BPSDAT ที่สามารถให้แพทย์ ทีมสาธารณสุขที่อบรมแล้ว และผู้ดูแล ใช้เวลา 20 นาที เพื่อประเมินความรุนแรงของ BPSD ช่วยให้คัดกรองผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และความคิด (BPSD) ในผู้สูงอายุไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม

นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

00:00
00:00
Empty Playlist