RC20353_00

แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานของไทยในอาเซียน

จากสถานการณ์ทางการตลาดของนักท่องเที่ยวคุณภาพและตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ต้องการเข้ามาปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนประกอบกับยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเที่ยวปี 2560 ที่เน้นทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมตลาดต่างประเทศโดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) ด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ ศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงด้านโลจิสติกส์ (Logistic)

จึงเป็นโอกาสที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในอาเซียนจากการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ร่วมกันของกลุ่มประเทศที่มีพื้นเชื่อมโยงกันบนฐานทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายด้วยการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวปั่นจักรยานที่มีคุณภาพ โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานเชื่อมโยง ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานชาวไทยและชาวต่างชาติจึงเกิดขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพและนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานในประเทศไทยเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

เส้นทางปั่นจักรยานเชื่อมโยงบริเวณแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

เส้นทางปั่นจักรยานบริเวณแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยจักรยาน คือ   การเดินทางโดยถนนผ่านด่านชายแดนทั้งที่เป็นชายแดนถาวรหรือชายแดนผ่อนปรน ปัจจุบันด่านการค้าชายแดนของไทยที่เชื่อมโยงไปยังประเทศ สปป. ลาว รองลงมาคือ เชื่อมโยงไปยังประเทศเมียนมาร์ และเชื่อมโยงไปที่กัมพูชา ความแตกต่างของจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนมีความแตกต่างกันคือระเบียบวิธีปฏิบัติในการเดินทางผ่านเข้า ออก และการพำนัก ดังนี้  ด่านชายแดนถาวร หรือ ด่านสากล มีรายละเอียดคือ 1) ผู้เดินทาง สามารถเดินทางผ่านแดนได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 2) ชาวไทยใช้บัตรประชาชน ระยะเวลาพำนัก ไม่เกิน 7 วัน 3) ชาวต่างชาติใช้ Passport ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 30 วัน และ 4) ชาวไทยหรือชาวต่างชาติเดินทางมาจากด่านไหน สามารถเดินทางเข้าด่านสากลหรือด่านถาวรใดก็ได้

ในส่วนของด่าน  ด่านชายแดนผ่อนปรน หรือ ด่านชั่วคราว มีรายละเอียดของการเดินทางข้ามแดนคือ 1) ผู้เดินทาง ที่เดินทางผ่านแดนผ่อนปรน หรือ ด่านชั่วคราว ต้องเป็นคนไทยเท่านั้น 2) ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 7 วัน 3) ชาวต่างชาติ ไม่สามารถเดินทางผ่านด่านชายแดนผ่อนปรน หรือด่านชั่วคราวได้และ 4) ผู้เดินทางเดินทางออกด่านไหนต้องเข้าด่านนั้น เนื่องจากต้องประทับตราในหนังสือผ่านแดนชั่วคราว และการเดินทางผ่านระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติระหว่างประเทศ

 

ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาการปั่นจักรยาน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคาดหวังน้อยกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยแต่มีความพึงพอใจมากกว่า  การจัดเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวของบริษัทนำเที่ยวได้เชื่อมโยงกัน ซึ่งประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ต่างมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายประเภท  โดยเฉพาะการรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วย 2 เส้นทาง คือ  เส้นทางที่ 1 ด่านสิงขรณ์ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย – เมืองมะริด มณฑลตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์  และเส้นทางที่ 2 เริ่มจากด่านช่องผักกาด จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย – เมืองไพลิน (Pailin) – เมืองเสียมเรียบ (Siem Reap)  – เมืองกัมปงจาม (Kampong Cham) – เมืองสตึงแตรง (Stung treng)  ประเทศกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) – เมืองดอนโขง (Donkhong) แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (Lao People’s Democratic Republic) – ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย


 

ขั้นตอนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปั่นเชิงกีฬาจักรยานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ขั้นที่ 1 (Stage I) เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานสำหรับนักปั่นจักรยานมือใหม่ มือสมัครเล่ม หรือมืออาชีพ ประกอบด้วย 1) Safety ผู้จัดจะต้องให้ความสำคัญ       ทั้งระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการบริหาร ความเสี่ยง ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม 2) Sharing System (Road/Logistic/Rest Park) หน่วยงานในพื้นที่จะต้องกำหนดนโยบายการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการปั่นจักรยานในพื้นที่ ตลอดจนการแบ่งปันระบบการขนส่งให้สามารถขนส่งจักรยานด้วยระบบการเดินทางโดยรถสาธารณะ ระบบราง หรือเครื่องบิน ตลอดจนจุดแวะพักที่มีการบริการนักปั่นจักรยาน  3) Satisfaction การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทผู้ให้บริการ ถือว่าเป็น หัวใจสำคัญที่จะรักษาลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้ารายใหม่ๆ ได้  4) Style (Nostalgia and Extreme) กิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นความชอบเฉพาะ บุคคล ดังนั้นการจัดสนามปั่นแต่ละครั้งจะต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ  5) Social Media (Smart Phone) ด้วยการเดินทางของนักปั่นจักรยานปัจจุบันนิยม เดินทางด้าย Application บน Smart Phone มากกว่าการจัดทำป้ายแสดงเส้นทางการปั่นจักรยานดังเดิม

ขั้นที่ 2 (Stage II) เป็นปัจจัยขอนที่สูงขึ้นที่นักปั่นที่มีความเชี่ยวชาญ หรือนักปั่นมืออาชีพต้องให้ความสำคัญและศึกษาหาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการเดินทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเสมอ ประกอบด้วย 1) Scale คือ ขนาดสนาม ลักษณะสนาม ระยะทางปั่น อันเป็นปัจจัยสำคัญจำเป็นสำหรับนักปั่นจักรยาน  เพราะจะสัมพันธ์ไปถึงการเตรียมอุปกรณ์และประเภทจักรยานที่สอดคล้องกับลักษณะสนาม 2) Season ฤดูกาล เป็นปัจจัยสำต่อนักปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะฤดูฝน ที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน ฤดูกาลการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีการแออัด  ทั้งรถและถนน ซึ่งนักปั่นจักรยานหรือผู้จัดจะต้องให้ความสำคัญเช่นกัน 3) Service (Human) การบริการด้วยคนจะสร้างความโดดเด่น และความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 4) Sport Tourism Platform การส่งเสริมกิจกรรมการปั่นจักรยานควรมีการสร้าง Platform เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมการปั่นไว้ใน Platform ให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้งานเสมอ 5) Seamless Experience การเดินทางของนักปั่นจักรยานเรียกว่ากลุ่ม Elite นั้น ประสงค์เดินทางเพื่อการพักผ่อนและการสร้างประสบการณ์ในการเดินทางไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ให้ตนเอง ดังนั้นการเดินทางแบบไร้รอยต่อ “โลกไร้พรมแดน” จะทำให้เกิดการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนอีกทางหนึ่ง

ขั้นที่ 3 (Stage III) เป็นปัจจัยขอนที่สูงขึ้นที่นักปั่นที่มีความเชี่ยวชาญหรือ นักปั่นมืออาชีพ หรือปั่นเพื่อการแข่งขัน ปั่นทางไกล มีความหลงใหลการปั่นจักรยานเป็นชีวิต ต้องให้ความสำคัญและศึกษาหาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการเดินทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเสมอ ประกอบไปด้วย 1) Subagent การเปิดตลาดในต่างประเทศ กลุ่มบริษัททัวร์จำเป็นต้องใช้บริการของผู้รับจ้างช่วงเพื่อส่งเสริมการขายไปทั่วโลกได้ 2) Standard  มาตรฐานสนาม กฎกติกาการแข่งขัน กฎระเบียบปฏิบัติจะต้องคำนึงถึง หากรูปแบบการจัดนั้นเป็นสนามระหว่างประเทศ หรือรูปแบบการจัดเพื่อรองรับชาวต่างชาติ 3) Supply Chain การส่งเสริมกิจกรรมการปั่นจักรยานจะต้องมองทั้งระบวนการซึ่งประกอบไปด้วยการบริหาร การตลาดส่วนหน้า การจัดการส่วนหลัง 4) Save Energy การจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถประหยัดการใช้พลังงานให้ลดลงได้ โดยเฉพาะพลังงานเชื้อเพลิง 5) Sustainable การปั่นจักรยานก่อให้เกิดความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมของโลกและสอดคล้องกับนโยบายขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ที่หันมาใส่ใจในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)

————————————————————–

อ้างอิงข้อมูลจาก

แนวทางการพัฒนาศักยภาพและนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยานในประเทศไทยเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ หัวหน้าโครงการ: ทัศนีย์ นาคเสนีย์ สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เรียบเรียง คณพศ ภูวบริรักษ์
กราฟิก ณปภัช เสโนฤทธิ์
ตรวจภาษาและความถูกต้อง ญาณิตา เหลืองคงอยู่
00:00
00:00
Empty Playlist