26_Web-Thumbnail บางชะนีโมเดล

“บางชะนีโมเดล” สู้ภัยน้ำ สู่เกษตรยั่งยืน

“ถ้าไม่แล้งมาก ก็น้ำท่วมไปเลย” พื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ไม่เก็บน้ำ ทำให้ยากที่จะมีน้ำไว้ปลูกข้าว บวกกับศัตรูพืชคอยรุกรานเสมอ เกษตรกรหลายรายจึงหันไปทำเกษตรเคมี

แต่ยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ยังเชื่อใน “เกษตรอินทรีย์” ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับน้ำ คำนวณรอบน้ำ และรักษาความเป็นกลุ่มที่เชื่อไปในทิศทางเดียวกัน

Research Cafe
โครงการบางชะนีโมเดล กระบวนการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ทุ่งรับน้ำ
เรณู กสิกุล หัวหน้าโครงการวิจัยสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist