Ceramics photo

“บางแก้วเซรามิก” งานคราฟท์สร้างชุมชน

กระแสงานคราฟท์กลับมาอีกครั้ง ทำให้หลายๆ คนอยากกระโดดไปทำงานเซรามิกบ้าง แต่สำหรับหลายชุมชนนั้นสามารถทำให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ด้วย

งานวิจัยด้านเครื่องปั้นดินเผาที่ลงไปสำรวจทุนชุมชน นำดินจากท้องไร่นามาทำเครื่องปั้นที่มีเอกลักษณ์ สร้างมูลค่า โดยคนในชุมชนเป็นนักสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สนับสนุนงานวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist