16_Web-Thumbnail เฮาะกีตอ

เฮาะกีตอ หลักการอยู่ร่วมกัน

“เขาว่าปอเนาะเป็นที่บ่มเพาะความรุนแรง แต่อยู่ปอเนาะมา 12 ปีไม่เคยมีใครสอนแบบนั้น”

จุดเริ่มต้นจากงานวิจัยเพียง 5,000 บาท สู่ “เฮาะกีตอ โครงการของเรา” งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับย่อ ที่สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันของเยาวชนมุสลิม และสร้างอาชีพไปพร้อมๆกับเรียนรู้หลักศาสนา ปอเนาะคือโรงเรียนที่ไม่ต้องมีรั้ว

Research Cafe
โครงการทุนสนับสนุนวิจัยกิจกรรมทางเลือกเพื่อเด็ก สตรี และผู้นำศาสนา ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาศ และสี่อำเภอตอนล่างจังหวัดสงขลา
ปักรูเด็น มิง ครูสถาปันปอเนาะ นักวิจัย
ผศ.ปิยะ กิจถาวร ที่ปรึกษาโครงการ
สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist