งานวิจัยไทยอยู่ที่ไหน AI บอกได้

งานวิจัยไทยอยู่ที่ไหน AI บอกได้

งานวิจัยในประเทศกำลังมุ่งไปในทิศทางไหน? ขณะนี้สามารถบอกได้แล้วด้วย AI ที่ช่วยประมวลงานวิจัยที่ สกสว. ให้ทุนมากกว่า 25 ปี

โครงการการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมวลเนื้อหาผลงานวิจัย
ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ และ ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist