4 ฉากทัศน์ ประชากรและครอบครัวไทยในอนาคต 2583

“4 ฉากทัศน์” ประชากรและครอบครัวไทยในอนาคต 2583

การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ล้วนมีเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนด้วยผู้คน เราต้องการประชากรคุณภาพที่ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า แต่อัตราการเกิดกลับถดถอยลง ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

“ประชากรและครอบครัวไทย” ที่เป็นหัวเรี่ยว หัวแรงสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางจะเป็นอย่างไรใน 4 ฉากทัศน์ อีก 20 ปีข้างหน้า เพราะการศึกษาเพื่อมองเห็นภาพอนาคต จะช่วยให้เรารู้ว่าจะต้องวางแผนปัจจุบันอย่างไร เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ปรารถนามากที่สุด

การวิจัยโครงการ “ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand: มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ท้าทายไทย: Thailand Grand Challenge” ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมตอบคำถาม โดยฉายภาพในมิติโครงสร้างประชากร ครอบครัว และสังคมเติมเต็มภาพอนาคตของประเทศไทย โดยกําหนดกรอบเวลาในการมองภาพอีก 20 ปี ว่ามีอะไรมาท้าทายสังคมไทยบ้าง

ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand: มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม
รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะผู้วิจัย สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00
00:00
Empty Playlist