November 16, 2021

4 ฉากทัศน์ ครอบครัวประชากรไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

การศึกษาเพื่อมองเห็นภาพอนาคต จะช่วยให้เรารู้ว่า จะต้องวางแผนปัจจุบันอย่างไร เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ปรารถนามากที่สุด ส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะผู้วิจัย สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

00:00
00:00
Empty Playlist