October 4, 2021

Democracy in a nutshell: เจาะลึกการช่วงชิงความหมายของประชาธิปไตยของนักวิชาการฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาผ่านวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2557

ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2557 เป็นช่วงระหว่างการเกิดรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค. นำโดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ถึงการเกิดรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบัน

00:00
00:00
Empty Playlist