August 3, 2021

การสร้างสื่อสารคดี – รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่

โรงเรียนเป็นรากฐานของการศึกษาต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการออกแบบการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ควรยึดติดอยู่กับกรอบแบบเดิม ๆ

ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันระหว่าง ไทย ลาว และ จีน

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ ปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์อยู่กับปริมาณผลผลิต หากปริมาณผลผลิตในประเทศมีมากและราคาต่ำหรือราคาในบางประเทศสูงกว่า ก็จะมีการส่งออกมาก

การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินของคนในประเทศ คนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเล็ก ๆ การใช้ประโยชน์จากที่ดินจึงไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะมีกำลังคนและความสามารถก็ตาม

กัมมัฏฐานล้านนา

เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาสู่เมืองไทยในช่วงระยะต้นได้มีการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก อรรถกถาเหล่านั้นก็ได้เผยแพร่เข้ามาสู่เมืองไทยด้วย ทำให้มีผู้ศึกษาและปฏิบัติในเมืองไทยเขียนอธิบายและเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมแก่คนไทย การปฏิบัติกัมมัฏฐานในเมืองไทยจึงมีหลายสำนักเกิดขึ้นด้วยกัน

การเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้

ผ้าทอของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์ รูปแบบ ลวดลาย เอกลักษณ์วัตถุดิบ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการทอผ้าในภาคใต้ที่มีชื่อเสียงเรื่องการทอผ้าแบบต่าง ๆ นอกจากจะมีการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้ ยังมีการสร้างสรรค์ลวดลายที่แปลกใหม่สวยงามขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist