August 2, 2021

วิจัยอย่างไร ให้ชาวนาได้ประโยชน์

ชาวนากับความยากจนยังเป็นสิ่งที่เรามักได้ยินจนถึงปัจจุบัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เราเห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาต่างช่วยกันทำทุกทางเพื่อให้ชีวิตของชาวนาดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนราคาข้าว การทำวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ข้าวไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตของชาวนาไทยให้ดีขึ้น

แนวทางการนำผู้ต้องขังคืนสู่สังคมเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ (Social Reintegration)

การเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้หลังพ้นโทษ เป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำและการรับโทษซ้ำในเรือนจำ แนวทางการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ(UNODC) และกรณีศึกษาของต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า การเตรียมความพร้อมที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าสู่เรือนจำ ก่อนพ้นโทษและก่อนการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกไปใช้ชีวิตในสังคม รวมทั้งหลังจากที่พ้นโทษแล้วด้วย

ระบบและการผลิตนายทหารในเอเชีย: เกาหลีใต้และอินโดนีเซีย

ประเทศเกาหลีใต้ และ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ดีสำหรับการนำมาปรับใช้กับระบบของไทย ว่ามีรูปแบบตามแบบอย่างของตะวันตกที่เป็นโมเดลต้นแบบอย่างไร ปัจจัยทางสังคมหรือท้องถิ่นใด ที่ทำให้ประเทศเหล่านี้สามารถเดินตามแบบของตะวันตกได้อย่างประสบความสำเร็จ แล้วความสำเร็จทั้งสองกรณีนี้จะสามารถถ่ายทอดให้กับไทยได้หรือไม่ อย่างไร

ทุนไทยในทวาย กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เป็นมิตรกับคนท้องถิ่นเมียนมา

ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองทวายที่เชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผ่านเส้นทางทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้เมืองทวายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย แต่การขาดการกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในเมียนมา ทำให้ทุนไทยมีโอกาสเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ โดยชุมชนท้องถิ่นทวายได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งผลกระทบในด้านการถือครองที่ดิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

00:00
00:00
Empty Playlist