August 2, 2021

วิจัยอย่างไร ให้ชาวนาได้ประโยชน์

ชาวนากับความยากจนเป็นสิ่งที่เราได้ยินจนถึงปัจจุบัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาต่างช่วยกันทำทุกทางเพื่อให้ชีวิตของชาวนาดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนราคาข้าว การทำวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ข้าวไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตของชาวนาไทยให้ดีขึ้น

แนวทางการนำผู้ต้องขังคืนสู่สังคมเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ (Social Reintegration)

แนวทางการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และกรณีศึกษาของต่างประเทศให้เห็นว่า การเตรียมความพร้อมต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าสู่เรือนจำ ก่อนพ้นโทษและก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกไปใช้ชีวิตในสังคม รวมทั้งหลังจากที่พ้นโทษแล้วด้วย

ระบบและการผลิตนายทหารในเอเชีย: เกาหลีใต้และอินโดนีเซีย

ปัจจัยทางสังคมหรือท้องถิ่นใด ที่ทำให้ประเทศเหล่านี้สามารถเดินตามแบบของตะวันตกได้อย่างประสบความสำเร็จ แล้วความสำเร็จทั้งสองกรณีนี้จะสามารถถ่ายทอดให้กับไทยได้หรือไม่ อย่างไร

ทุนไทยในทวาย กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เป็นมิตรกับคนท้องถิ่นเมียนมา

ภูมิศาสตร์ของเมืองทวายที่เชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทำให้เมืองทวายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ แต่ขาดการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในเมียนมา ทำให้ทุนไทยไปหาผลประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนทวายได้รับผลกระทบรุนแรง ด้านการถือครองที่ดิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

00:00
00:00
Empty Playlist