August 1, 2021

แก้ไขอย่างไรให้อุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยลง

องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดอันดับให้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนเป็นอันดับที่ 9 ของโลกในปี พ.ศ. 2562 ไม่ว่าจะมาจากการขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันนิรภัย เมาแล้วขับ หรือขับเกินความเร็วที่กำหนด สังเกตว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในหลายปีอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นว่าจะต้องหันมาหาทางแก้ไขโดยเร็ว

เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเพื่อพัฒนางานราชทัณฑ์ของประเทศไทย

ปัญหานักโทษล้นเรือนจำและปัญหาการกระทำผิดซ้ำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานราชทัณฑ์ในภาพรวม เพื่อปฏิรูปงานราชทัณฑ์ ไทยควรเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาชญากรรม ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

“สังคมสูงวัย” น่ากลัวจริงหรือ?

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป แรงงานหลักอย่างหนุ่มสาววัยแรงงานกำลังมีสัดส่วนที่ลดลง ทำให้เกิดข้อกังวลในประเด็นต่าง ๆ เรื่องแหล่งรายได้ การมีเงินออม การประกันรายได้ที่จำเป็นในยามชรา สวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐควรเข้ามาช่วยเหลือ

แนวทางการสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสู่ตลาดอาเซียน

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเติบโตและพัฒนาของเศรษฐกิจไทย และถือว่ามีมูลค่าอยู่ในระดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศ โดยมีตลาดสำคัญคือ กลุ่มประเทศอาเซียน ที่จำเป็นต้องมีการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist