July 31, 2021

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในต่างประเทศ สู่โมเดลการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย

หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรือนจำ ทำให้เรือนจำไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันที่เน้นการลงโทษด้วยการคุมขังจึงประสบปัญหาหลายประการที่ควรแก้ไขระบบการทำงานอย่างยิ่งยวด

รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงกับการอนุรักษ์และพัฒนา

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่อยู่ในระบบการซื้อขายแบบดั้งเดิม ที่เกษตรกรแต่ละรายแยกกันขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ จะประสบปัญหาหลักคือการขาดอำนาจต่อรองในการขายผลผลิต เป็นผลมาจากข้อจำกัดในเชิงกายภาพและยากที่จะพัฒนา โดยเฉพาะในมุมมองการอนุรักษ์และการพัฒนา

00:00
00:00
Empty Playlist