July 27, 2021

มลพิษทางเสียงที่สาธารณสุขไทยแก้ไม่ตก

ประเทศไทยนอกจากปัญหามลพิษทางอากาศที่ต้องเผชิญในปัจจุบันแล้ว ปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อประชาชนคือ มลพิษทางเสียงเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ในประเทศ มลพิษทางเสียงที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การค้าขาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบและเกิดข้อร้องเรียน จึงควรได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง

00:00
00:00
Empty Playlist