July 25, 2021

วัฒนธรรมเมืองกับพื้นที่ชายขอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะการขยายตัวพื้นที่กรุงเทพมหานครไปสู่ปริมณฑล ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และประชากร จะมีความคล้ายกันจนแยกไม่ออก ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรที่ก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ของคนยังมี จึงมีความน่าสนใจในแง่ของการนำมาซึ่งกระบวนการกลายเป็นเมือง

เส้นทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดชายแดนเหนือสุดของประเทศไทย มีพื้นที่ชายแดน 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ที่มีพื้นที่ติดกับ 2 ประเทศ คือ เมียนมาร์และ สปป.ลาว โดยที่ อำเภอเชียงแสน และเชียงของ เป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ำโขง

ยกระดับไทยจากบทเรียนญี่ปุ่น (EP.1) : ท้องถิ่นเข้มแข็งด้วยสถานีริมทาง

ประเทศญี่ปุ่นมีการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจ และสังคม อย่างสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบคือ การดึงจุดแข็งที่มีเป็นทุนเดิมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จนการยกระดับพัฒนาผ่านการเข้าถึง และเข้าใจ ในบริบทที่เป็นอยู่โดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่ว่าหากเราเข้าใจเคล็ดลับความสำเร็จแล้วหยิบมาพิจารณาสังคมไทย

00:00
00:00
Empty Playlist