July 24, 2021

“สื่อ” กับความรุนแรง

สื่อในตอนนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงและติดตามได้ง่ายขึ้นมาก แต่อีกนัยหนึ่งมันก็ซ่อนคมที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่สามารถแยกแยะใช้วิจารณญาณได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ อันอาจนำมาสู่ประเด็นเรื่องการใช้ความรุนแรง

ความยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

“กระบวนการยุติธรรม” ของรัฐถือเป็นอำนาจในการรักษาความยุติธรรมผ่านการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐ คือรัฐเป็นผู้มีอำนาจในความเป็นจริงที่จะบอกว่าสิ่งใดคือความยุติธรรม และมีศาลอยู่ในฐานะหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทของผู้คนเพื่อให้ได้ “ข้อยุติที่เป็นธรรม” แก่กรณีพิพาทต่าง ๆ

จีนมาเที่ยวไทยทำไม…เที่ยวอย่างไร ?

จากรายงานสรุปสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงครองอันดับหนึ่งในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยต่อเนื่องในช่วงหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา

การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรุ่นใหม่ในไทยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในต่างแดนที่เรียกว่า “ไชน่าทาวน์” ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว ด้วยอุปนิสัยและลักษณะของชาวจีนที่มักจะรวมตัวกันเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน ชุมชนชาวจีนในหลายประเทศทั่วโลกกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาของระบบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” เกิดขึ้นจากผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สู่ยุคสังคมสารสนเทศหรือเป็นยุคที่ผู้คนมีการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลดิจิทัล (Digitalization) เป็นหลักเพื่อการได้มา จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา

อิทธิพลด้านการค้าและการลงทุนของ “จีน” ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) กับโอกาสที่ไทยพลาดไม่ได้

“จีน” มีบทบาทและอิทธิพลด้านการค้าการลงทุนต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาในสมัยรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ มีการประกาศทำสงครามการค้ากับจีน โดยการกีดกันการนำเข้าสินค้าจีนผ่านนโยบาย American First และการห้ำหั่นกันระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจเดิม

00:00
00:00
Empty Playlist