July 24, 2021

การสร้างเส้นทางสายไหมใหม่ในอินโดแปซิฟิกกับสถานการณ์การค้าและการลงทุนของจีนในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ Going out strategy การออกไปค้าขายและลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งของจีน โดยมีโครงการเส้นทางสายไหมใหม่เป็นโครงการสำคัญของยุทธศาสตร์นี้ จึงมีนัยสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกร่วมกันให้เกิดการพัฒนามากขึ้นในภูมิภาค

ยุติธรรมทางเลือก: แนวทางตามมาตรฐานสากลเพื่อลดปัญหานักโทษล้นคุก

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาผู้ต้องขังมีปริมาณเกินกว่าความจุของเรือนจำที่รองรับได้ ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังที่ต้องอยู่ในสภาพแออัด ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรือนจำที่ต่ำลง จึงต้องคำนึงถึงแนวทางตามมาตรฐานสากล ที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณผู้ต้องขังและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเรือนจำเป็นสำคัญ

ผลิตนายทหารแบบ Citizen-Soldiers ของสหรัฐอเมริกา

อาชีพทหาร คือความเพียบพร้อมของระเบียบวินัย และความชำนาญในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นกำลังรบในการปกป้องประเทศ แต่หากพูดถึงคำว่าวิชาการในระบบและการผลิตนายทหารของไทย หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเท่าไรนัก

การจับสัตว์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำกับการสร้างอาชีพของราษฎรอย่างยั่งยืน

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติย่อมส่งผลกระทบทำให้สภาพแวดล้อมรวมถึงชุมชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย

สันติภาพของผู้หญิงท่ามกลางความรุนแรง

เวลาเราพูดถึงผู้หญิงกับความรุนแรงมักจะถูกอธิบายได้หลากหลายมิติ ตั้งแต่ความรุนแรงที่มันปรากฏในครอบครัว ความรุนแรงในชีวิตประจำวันเนื่องจากคู่สมรส และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากมิติทางวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมหรือบทกฎหมาย เป็นต้น

เครื่องมือคาดการณ์ปริมาณฝน

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เป็น ‘มหาอุทกภัย’ ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งในลุ่มน้ำชี-มูล เกิดจากฝนที่ตกหนักซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและไม่มีการรายงานสถานการณ์ฝนลงมาบนพื้นที่ชุมชนเมือง จนทำให้บ้านเรือน โรงพยาบาลในตัวจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนั้นเช่นกัน

00:00
00:00
Empty Playlist