July 22, 2021

ตัดวงจรการกระทำผิดซ้ำด้วยแนวคิดยุติธรรมสมานฉันท์

การประเมินสถานการณ์และปัญหาของวงจรการกระทำผิดซ้ำ สามารถแก้ไขได้ด้วยแนวคิดยุติธรรมสมานฉันท์ ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปได้โดยง่าย แนวคิดยุติธรรมสมานฉันท์จึงมีความสำคัญในการนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการทำงานของระบบยุติธรรมและเจ้าหน้าที่

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับการส่งออกของผู้ประกอบการไทย

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce ถือได้เป็นแพลทฟอร์มหนึ่งที่สำคัญในตลาดการส่งออก โดยเฉพาะการใช้ trade platform ที่มาในรูปแบบแพลทฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าและบริการ อย่างการเปิดหน้าร้านออนไลน์ที่หลายคนคุ้นเคยกันในปัจจุบัน

พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงของครัวเรือนเกษตรกรไทยและการซื้อประกันภัยข้าวนาปี

ประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนที่เป็นภาคเกษตรจำนวน 8.14 ล้านครัวเรือน คิดเป็นจำนวนสูงถึงร้อยละ 40.35 ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเกษตรกรไทยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่หลากหลายด้าน

ปัจจัยกำหนดการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งลงทุนที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2547 – 2555 การออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 7.73 ล้านเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 12,868.80 ล้านเหรียญสหรัฐ

ช่องว่างความรู้เกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

การลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราการตายและอัตราการเจริญพันธุ์ ทำให้ประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรครั้งสำคัญที่จำนวนประชากรวัยเด็กและวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงในขณะที่วัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความพร้อมเชิงโครงสร้างพื้นฐานในการเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการโลจิสติกส์สุขภาพ

คงเคยได้ยินแนวคิดที่ว่าประเทศไทย อาจมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการโลจิสติกส์สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับระบบดูแลสุขภาพของไทยที่ได้รับการจัดลำดับเป็นที่ 6 ของโลกในปี 2019 ของสหรัฐอเมริกา พิจารณาจากภาพรวมคุณภาพของระบบดูแลสุขภาพ

00:00
00:00
Empty Playlist