July 21, 2021

ประชากรเด็กข้ามชาติ

ด้วยบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่อาจนำไปสู่การขาดแคลนประชากรวัยแรงงานในอนาคต ทำให้มีแนวโน้มความต้องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่สูง ประชากรเด็กข้ามชาติจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาในประเทศไทย และห้ามไม่ได้เลยว่าความเสี่ยงในการดูแลเด็กข้ามชาตินั้นยังคงมีให้เห็นถึงการไม่ครอบคลุมในมาตรการการดูแลเด็กข้ามชาติ ฉะนั้น นโยบายและการดูแลเด็กข้ามชาติโดยเฉพาะการศึกษาและหลักประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้าย ถือได้ว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงและทารุณกรรม โดยสำหรับประเทศไทยนั้นมีให้เห็นในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแพร่ ซึ่งหน่วยงานและตำรวจที่ได้รับหน้าที่ป้องกันการเกิดค้าประเวณีนั้นจำเป็นจะต้องพัฒนากระบวนการทำงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งจำต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ถอดบทเรียนนโยบายประชากรประเทศสิงคโปร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประเทศสิงคโปร์มีภูมิประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ และไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ แต่ด้วยเป้าหมายของสิงคโปร์ที่จะเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก” ทำให้ประเทศสิงคโปร์จำเป็นต้องมีนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย ที่อนาคตกำลังจะมีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ นำมาสู่ผลกระทบด้านจำนวนประชากรที่จำเป็นต่อการทำงานที่ลดลง บทเรียนจากสิงคโปร์จึงเป็นกรณีศึกษาอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย

การยกระดับจังหวัดจันทบุรีสู่นครแห่งอัญมณีของโลก

จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นศูนย์กลางการซื้อขายพลอยแหล่งใหญ่ของประเทศไทย มีผู้ประกอบการมาจากทั่วโลก ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งนี้เพราะพลอยเมืองจันท์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพลอยน้ำดี ได้รับการเจียระไนอย่างประณีต และเส้นทางของพลอยในเมืองจันท์นั้นมีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เกิดการมียุทธศาสตร์ในการผลักดันจันทบุรีให้กลายเป็นแหล่งอัญมณีของโลก ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานควรให้ความสำคัญ

00:00
00:00
Empty Playlist