July 21, 2021

ประชากรเด็กข้ามชาติ

ด้วยบริบทของประเทศไทยที่ต่างไปจากเดิม ทั้งโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่อาจนำไปสู่การขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน ทำให้มีความต้องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่สูง นโยบายและการดูแลเด็กข้ามชาติโดยเฉพาะการศึกษาและหลักประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้าย ถือได้ว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงและทารุณกรรม โดยสำหรับประเทศไทยนั้นมีให้เห็นในจังหวัดภาคเหนือตอนบน หน่วยงานและตำรวจจำเป็นจะต้องพัฒนากระบวนการทำงานเป็นอย่างมากและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

ถอดบทเรียนนโยบายประชากรประเทศสิงคโปร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประเทศสิงคโปร์มีภูมิประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ และไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ แต่ด้วยเป้าหมายของสิงคโปร์ที่จะเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก” ทำให้ประเทศสิงคโปร์จำเป็นต้องมีนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย

การยกระดับจังหวัดจันทบุรีสู่นครแห่งอัญมณีของโลก

จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นศูนย์กลางการซื้อขายพลอยแหล่งใหญ่ของประเทศไทย เพราะพลอยเมืองจันท์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพลอยน้ำดี ได้รับการเจียระไนอย่างประณีต และเส้นทางของพลอยในเมืองจันท์นั้นมีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

00:00
00:00
Empty Playlist