July 20, 2021

ทีวีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ทีวีดิจิทัล ถือเป็นรูปแบบการนำเสนอรายการทีวีที่มีมาอย่างยาวนาน การปรับตัวของการผลิตรายการทีวีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อสังคมสมัยใหม่มีรูปแบบการรับชมรายการและสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ผลิตรายการจึงควรคำนึงถึงรูปแบบการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอให้เท่าทันกับยุคปัจจุบันของผู้ชมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความสมจริง และตรงต่อความต้องการผู้ชม รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาต่อผู้ชมสื่อให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม

การปรับตัวของเกษตรกรสวนยางในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การปรับตัวของเกษตรกรสวนยางในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ล้วนเป็นผลดีในอุตสาหกรรมยางพาราในไทย ทั้งจากฟากผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยาง ที่อาจยังไม่ทราบข้อมูลและสิทธิผลประโยชน์ต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนมากนัก ฉะนั้น การศึกษาและเตรียมตัวต่อผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ รวมไปถึงการทราบมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราในไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวสวนยางที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

00:00
00:00
Empty Playlist