July 19, 2021

ทำความรู้จักกลุ่มทราย์ (TRY): กลุ่มสตรีผู้เลี้ยงหอยนางรมในแกมเบีย กับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและชายฝั่งของตัวเองตามแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรทางประมงและชายฝั่งตามแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน จนทำให้ชุมชนสามารถที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกลับมาได้อีกครั้ง ชาวบ้านในชุมชนสามารถประกอบอาชีพจากทรัพยากรประมงและชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน

00:00
00:00
Empty Playlist