July 19, 2021

ทัศนคติด้านความเสี่ยงกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร

การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในไทยเลือกที่จะใช้วิธีนี้เพื่อรักษาผลผลิตของตน เนื่องจากกลัวที่จะต้องสูญเสียผลผลิตของตนให้แก่เหล่าศัตรูพืชทั้งหลาย อาจก่อให้เกิดการตกค้างของสารเคมีอยู่ในพืชผัก ซึ่งจะส่งผลเสียและเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้

ตำรวจสากลและความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

องค์การตำรวจสากลมีหน้าที่ติดต่อกับประเทศภาคีสมาชิก เพื่อขอทราบรายงานและสถิติอาชญากรรมของประเทศเหล่านั้น อีกทั้งองค์การยังมีหน้าที่ทำรายงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้าย ทั้งความเคลื่อนไหวของผู้ร้าย ใบแจ้งรูปพรรณใบหน้า รวมถึงการประสานงานในการจับกุม

ข้าวบรรจุถุงกับการรับรองการค้าที่เป็นธรรม “Fairtrade Thailand”

แม้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะพยายามในการออกนโยบายต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาจากเกษตรกรเองยังขาดความชำนาญในการเพิ่มบทบาทการเป็นพ่อค้า การแก้ไขปัญหายังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้ามากกว่า

กว่าจะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแม่กำปอง

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแม่กำปอง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือ ซึ่งมีอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้งได้การรองรับมาตรฐานโฮมสเตย์ อันเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ

การปรับตัวของชาวนาต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้าว

เกษตรกรก็มีการปรับตัวทั้งในด้านการผลิตและการตลาด การปรับตัวของชาวนาที่ยึดโยงกับราคาข้าว สามารถจำแนกการปรับตัวได้เป็น 2 ลักษณะ คือการปรับตัวในช่วงที่ราคาข้าวสูง และการปรับตัวในช่วงที่ราคาข้าวต่ำ

วิศวกรรมจราจรกับการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

“วิศวกรรมจราจร” เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ยกระดับการดูแลพื้นที่ท้องถนนให้ปลอดภัย และมีมาตรฐาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่ดูแลท้องถนน อาทิเช่น การช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดผู้เสียชีวิตบนท้องถนนได้

00:00
00:00
Empty Playlist