July 18, 2021

ระบบและการผลิตนายทหารของยุโรป: ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี

ในวันนี้เราจะมาดูกันต่อในฝั่งของยุโรปกันบ้าง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่าระบบและการผลิตนายทหารของแต่ละประเทศ มีรูปแบบอย่างไร และมีส่วนไหนบ้างที่อาจนำมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตทหารของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบและการผลิตนายทหารของไทยให้ดียิ่งขึ้น

“ภัยแล้ง” กับการปรับตัวของเกษตรกรและความช่วยเหลือจากภาครัฐ

แม้หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนตกชุกต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ การแก้ปัญหาในปัจจุบันของเกษตรกรทำนาเหล่านั้นเป็นอย่างไรและทางออกในการเผชิญหน้ากับภัยแล้งควรเป็นเช่นไร

อิทธิพลจีน กับผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตรของไทย

รัฐบาลจีนได้ดำเนินยุทธศาสตร์หลากหลายรูปแบบ โดยได้ส่งเสริมให้เกิดการรุกออกมาลงทุนภายนอกประเทศจีน โครงการก่อสร้างคมนาคมเพื่อการเชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ โดยนโยบายต่าง ๆ ล้วนเอื้อให้นักลงทุนชาวจีนก้าวออกไปลงทุนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยกระดับโลจิสติกส์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างมาก เห็นได้จากการกำหนดแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีนโยบายสำคัญ คือ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อพร้อมรับกับการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0

วิถีชีวิตและสัมพันธ์ริมฝั่งโขงของชาวญ้อสองดินแดน

‘ชาวญ้อ’ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของชนชาติไท ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่ประเทศไทยและสปป.ลาวในปัจจุบัน ชาวญ้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษา ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ร่วมกัน

ความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรไร่อ้อย

อ้อยถือเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะมีรายได้จากการจำหน่ายอ้อยไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้ภาคเกษตรทั้งหมด

00:00
00:00
Empty Playlist