July 17, 2021

การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นของเมืองรอง

ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยกับภาพสะท้อนคตินิยมชาวอีสาน

นาฏยศิลป์ไทยถือเป็นสิ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่เชื่อมโยงกับคตินิยมชาวอีสาน อันเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ศิลปะ สุนทรีย์และความบันเทิง แฝงไปด้วยข้อคิด ที่ส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

สังคมออนไลน์สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพ่อแม่มือใหม่

พบว่ามีผู้หญิงจำนวนค่อนข้างมากเลือกที่จะลาออกจากงานอย่างสิ้นเชิง เพื่อที่จะมาเป็นแม่ผูกขาดและเลี้ยงลูกเต็มเวลา หรือบางคนก็เปลี่ยนสายงานเลย เป็นสายงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น หรือมีความแน่นอนมากขึ้นที่จะสามารถจัดการชีวิตการทำงานและการเลี้ยงลูกได้

แม่เลี้ยงเดี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องเผชิญ

การตีตราทางสังคมนั้นมีบทบาทสำคัญในสถานะและประสบการณ์ของแม่เลี้ยงเดี่ยว การตีตรานั้นมีให้เห็นผ่านการแบ่งแยกกีดกันที่มีต่อพวกเธอ และการรับรู้ถึงการลดทอนคุณค่า พวกเธอมักจะถูกมองว่าเป็นสาเหตุของการเกิดนี้ และถูกมองว่าเป็นลูกสาวที่ไม่ดี เป็นภรรยาที่ไม่ดี หรือเป็นแม่ที่ไม่ดี

โอกาสของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย

จากหลักการการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ในเบื้องต้นโอกาสของการเข้าเป็นสมาชิกของประเทศไทยจึงยังคงทำได้ยากและยังไม่เป็นประโยชน์มากนัก

เยาวชนในพื้นที่กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

หากเยาวชนเห็นคุณค่าของรากวัฒนธรรมชุมชน จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำไปใช้เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวไทยได้และเยาวชนสามารถเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

00:00
00:00
Empty Playlist