July 16, 2021

จีนกับการขยายอิทธิพลทางการค้าใน CLMV

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLMV นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จีนสนใจในการร่วมการค้าระหว่างกัน ทั้งรูปแบบและบริบทการค้าและการลงทุนของจีนที่ถือได้ว่ามีความสำคัญ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมจุดแข็งของแต่ละประเทศให้โดดเด่นในเศรษฐกิจนั้นมากยิ่งขึ้น

ภรรยาฝรั่ง: เส้นทางสู่ชีวิตที่มองว่าดี (กว่า)

“ภรรยาฝรั่ง” มักเป็นคำที่ถูกใช้เป็นความหวัง ความฝัน สำหรับหญิงสาวธรรมดาที่เมื่อต้องการยกระดับชีวิตตนเองนั้น อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ การเงิน และความมั่นคงของชายต่างชาติที่มีมากกว่าชายไทย หรือมุมมองทัศนคติที่มีต่อชายต่างชาติที่คิดว่าจะได้รับการดูแลที่ดีกว่า

อุปสรรคขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในระดับสากล และถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทำให้มนุษยชนได้รับความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องสูญเสียโอกาสและอนาคต ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

การผลักดันเพื่อเชื่อมต่อโลกการทำงานกับโลกการศึกษา และการพัฒนาทักษะแรงงานไทย

“คงจะดีนะ หากเราสามารถเรียนในสิ่งที่สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้จริงในการทำงาน” คำนี้ มักถูกพูดถึงโดยทั่วไป ความจริงนั้นมีอุปสรรคมากมายที่ทำให้การศึกษาในประเทศไทยไม่ได้ถูกนำมาใช้งานได้ในชีวิต จึงเป็นวาระสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพของประชากรในประเทศไทยให้ดีขึ้นได้

มาตรฐานความเป็นเลิศทางการท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทย

การท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทยจะมีความเป็นเลิศได้ จำเป็นต้องมีมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการชี้วัดศักยภาพในการทำงานและการบริการในภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย

00:00
00:00
Empty Playlist